หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

  

องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ
 
 
ตัวบ่งชี้  8.1           ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีงบประมาณ
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่คณะได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะได้
 
เกณฑ์มาตรฐาน
               1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
               2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
               3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร
               4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
               5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
               6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่คณะกำหนด
               7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 

 


ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการที่กำหนดทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับแผนกลยุทธ์ของคณะ
8.1.1.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 22/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554 ฝ่ายบริหารและการจัดการ
8.1.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 ฝ่ายบริหารและการจัดการ
8.1.1.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2552 – 2556
8.1.1.5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.1.1.6 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
          แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับ
          แผนกลยุทธ์  คณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี 
þ
2
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรและหลักเกณฑ์การจัดสรรด้านการเงิน และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมอบให้ทางสาขาวิชาจัดทำคำของบประมาณมายังคณะ จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณ  จะจัดทำคำของบประมาณของคณะที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีการประชุมจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และพิจารณางบประมาณให้แก่คณะ/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา และนำเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
8.1.2.1 เอกสารคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
8.1.2.2 เอกสารแนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2555
8.1.2.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555  วาระที่ 5.1  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษา ปี 2555
8.1.2.4 แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
þ
3
มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร
มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะและมีการวิเคราะห์งบประมาณประจำปีตามแผนดำเนินงานของคณะ
8.1.3.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.1.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.3.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555  วาระที่ 5.1  การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
þ
4
มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทำรายงานทางการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 รายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะปีละ 2 ครั้ง
8.1.4.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในไตรมาสที่ 1-4     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.4.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555  วาระที่ 4.1  3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ในไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.4.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555  วาระที่ 4.1  6) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ในไตรมาสที่ 2  (1 มกราคม 2555 –
31 มีนาคม 2555)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
5
มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจำแนกตามยุทธศาสตร์และโครงการ รวมทั้งมีการรายงานค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา และรายงานการลงทุนด้านครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานตามแผนและการตัดสินใจใช้จ่ายเงิน เพื่อให้คณะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
8.1.5.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 
          วาระที่ 4.1 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555  ในไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 
วาระที่ 5.2  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ในไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 7/2555 
         วาระที่ 4.1  3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ในไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2555 –
30 มิถุนายน 2555) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
          วาระที่ 4.1  2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.5 สรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.5.6 รายงานผลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.7 รายงานผลการลงทุนด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.5.8 รายงานการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับรายจ่ายในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 þ
6
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งคณะกำหนดให้ใช้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มีคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและผู้ประเมินผลโครงการเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของคณะและหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายนอกคณะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
8.1.6.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 56/2554  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
8.1.6.2 เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  http://dit.dru.ac.th/home/025/
index.php
8.1.6.3 บันทึกข้อความจากกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ต.023/2556เรื่อง การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.1.6.4 รายงานแบบ ปย.01 , ปย.02
8.1.6.5 สรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
þ
7
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารคณะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงิน
8.1.7.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.7.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555  วาระที่ 5.3 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8.1.7.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555  วาระที่ 4.2  4) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8.1.7.4 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555  วาระที่ 4.2 3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2555  
8.1.7.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 6/2555  วาระที่ 5.2 เรื่อง  การทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.1.7.6 สรุปผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8.1.7.7 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556  วาระที่ 4.1  3) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ในไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2555 –
30 กันยายน 2555) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
8.1.7.8 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555 
วาระที่ 5.3  (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 วาระที่ 5.4  แผนการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
สกอ.
สมศ.
มหาวิทยาลัย
8.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
5.00
-
-
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและเป็นไปตามเป้าหมายของแผน  พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีแผนในการจัดหารายได้จากภายนอกคณะ เพื่อให้คณะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงต่อไป

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: