หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

 ตัวบ่งชี้ 7.4             ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            เพื่อให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
            2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของคณะจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
                        - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
                        - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
                        - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
            3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
            4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ:
            1. เพิ่มเติมตัวอย่างความเสี่ยงในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ดังนี้ “อื่นๆ ตามบริบทของคณะ”
            2. เพิ่มเติมหมายเหตุท้ายเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6  ดังนี้
               “คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในคณะในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลการประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
                 2.1 มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในคณะทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
                 2.2 คณะหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
                 2.3 คณะหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง”
            3. เพิ่มเติมคำอธิบายท้ายเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้
                 การไม่เข้าข่ายที่ทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
                 3.1 คณะมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน
3.2 เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของคณะ
3.3 เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 ที่มีผู้บริหารของคณะ และผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการจัดการทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของคณะและทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยกำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.4.1.1คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี ที่ 57/2554
         เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
         บริหารความเสี่ยงคณะ
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.1.2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.1.3 ประกาศนโยบายการ
          บริหารความเสี่ยงของ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.1.4 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ประจำปีการศึกษา 2555
þ
2
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของคณะจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ 1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณ  บุคลากร  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ได้แก่ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ  กฎหมายและ 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ / นานาชาติ
7.4.2.1 แผนการดำเนินงานจัดการ
          ความเสี่ยง  ประจำปี  2555
7.4.2.2 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 5.1
          การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
          ประจำปีการศึกษา 2555
þ
3
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง แล้วจัดระดับความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
7.4.3.1 แบบการประเมินความเสี่ยง
          ปีการศึกษา 2555 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
4
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ประจำปีการศึกษา 2555นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้แผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผน และนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
7.4.4.1 รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง
          ปีการศึกษา 2555
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.4.2 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการประจำคณะ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ครั้งที่ 2/2555 วาระที่  5.4
          แผนการบริหารความเสี่ยง
          ประจำปีการศึกษา  2555
7.4.4.3 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0563.04/ 1042 เรื่องขอส่งแบบการประเมิน
          ความเสี่ยงและรายงานแผนบริหาร
          ความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2555
þ
5
มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน  แล้วรายงานคณะกรรมการประจำคณะเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
7.4.5.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี ที่ 57/2554
          เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
          ความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี
7.4.5.2 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ครั้งที่  1/2556 วาระที่ 5.1
          การติดตามแผนการบริหาร
          ความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี  ปีการศึกษา  2555
7.4.5.3 แบบติดตามแผนการบริหาร
          ความเสี่ยงปีการศึกษา 2555
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.5.4 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการประจำ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ครั้งที่  1/2556 วาระที่  4.1 
          ข้อ 2)  แบบติดตามแผนการบริหาร
          ความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2555  
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.5.5 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0563.04/370 เรื่องขอส่งรายงานแบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
þ
6
มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการในข้อ 5 มาปรับปรุงเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะในปีการศึกษา 2556
7.4.6.1 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการประจำคณะ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.3
          การทบทวนแบบการประเมิน
          ความเสี่ยง  และรายงาน
          แผนบริหารความเสี่ยง
          ปีการศึกษา  2555
7.4.6.2 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.2 (ร่าง)
          แผนการดำเนินงานจัดการ
          ความเสี่ยง  ปีการศึกษา  2556
          1) (ร่าง) แบบการประเมิน
              ความเสี่ยง ปีการศึกษา  2556
          2) (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง
              ปีการศึกษา 2556
7.4.6.3 แบบการประเมินความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปีการศึกษา 2556
7.4.6.4 แผนการบริหารความเสี่ยง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ปีการศึกษา 2556
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4.00
มีการดำเนินการ 6 ข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4.00
มีการดำเนินการ 6 ข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 


 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: