หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 ตัวบ่งชี้  7.3            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
 
เกณฑ์มาตรฐาน
               1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
               3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
               4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
               5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนระบบสารสนเทศ (information System Plan)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีพ.ศ.  2554 –2555 มีการกำหนดนโยบาย และแผนงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
 
7.3.1.1แผนการพัฒนาระบบ
          สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
          และเทคโนโลยี ประจำปี 2555
7.3.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง
          แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
          ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์
          และเทคโนโลยี ประจำปี 2555
          ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
þ
2
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจร่วมกับมหาวิทยาลัยคือ  ระบบบริหารทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนการสอน  ระบบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินและงบประมาณของแผนงานโครงการต่างๆ  และนำสารสนเทศที่ได้จากระบบมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานและการตัดสินใจของผู้บริหารคณะด้วย  นอกจากนี้คณะยังมีระบบฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลพร้อมคู่มือการใช้ระบบห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบจดหมายเวียนออนไลน์เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว  และมีการใช้ระบบ  CHE QA online ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ รวมถึงมีเว็บไซต์คณะ / ฝ่ายงานวิจัยและสร้างสรรค์/สาขาวิชา เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น
7.3.2.1 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของ
          มหาวิทยาลัย
@http://mis.dru.ac.th/
     vncaller/             @http://reg.dru.ac.th/login.
     asp       
@http://dit.dru.ac.th/
     LIBRARYCC
/ home/
     index.php
7.3.2.2 คู่มือการใช้ระบบห้องสารนิเทศ
          เพื่อการสืบค้นทาง
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.3.2.3 ระบบจดหมายเวียนออนไลน์
7.3.2.4 ระบบ  CHE QA online
7.3.2.5 เว็บไซต์สาขาวิชา
        ? http:/sites.google.com/site /computerdru.com
7.3.2.6 เฟสบุ๊คของคณะ
 
þ
3
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
มีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
7.3.3.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี ที่ 25/2555
          เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
          พัฒนาศักยภาพ
          คณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี ประจำปี 2555
          ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
7.3.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
          เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
þ
4
มีการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ รวมทั้งนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ในปี 2555 มาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในปี 2556 โดยมีแผนที่จะใช้การประเมินผลผู้สอนจากนักศึกษาที่เดิมใช้เป็นเอกสารไปเป็นใช้ระบบออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555
7.3.4.1 การประชุมคณะกรรมการด้าน
          พัฒนาระบบสารสนเทศ
          คณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555
          วาระที่ 5.1  แผนพัฒนาระบบ
          สารสนเทศ ประจำปี 2556
          ของคณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี
þ
5
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
มีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 13) ผ่านระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัย สำหรับการรายงานผลการประเมินตนเองของคณะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  รวมทั้งการส่งข้อมูลนอกหน่วยงาน  เช่น  งบประมาณการวัดผลการเรียนการสอน
7.3.5.1 ระบบ CHE QA Online
7.3.5.2 ระบบ MIS
7.3.5.3 เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการ
          และงานทะเบียน  
?http://reg.dru.ac.th/
  registrar/reg2550/index.asp
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: