หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สถาบันการเรียนรู้

 ตัวบ่งชี้  7.2            การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สถาบันการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น
 
เกณฑ์มาตรฐาน
 
               1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
               2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
               3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
               4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
               5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการกำหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย คือ มีการจัดการความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มบุคลากรภายในคณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  และมีการกำหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัย คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ไว้ในแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2555
7.2.1.1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.1.2 แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
R
2
กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนในแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 และในโครงการดำเนินงาน
7.2.2.1 แผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
7.2.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.2.3 โครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #4
R
3
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอนให้กับนักศึกษา รุ่น พ52 กลุ่ม 01 และ 09 ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชามีการพัฒนาโปรแกรมสื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน  2 เรื่องที่นำเสนอบนระบบปฏิบัติการ Android  และมีการจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #4 เพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์บุคลากรของคณะฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจได้อย่างมีคุณภาพ
7.2.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.3.2 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.3.3 มคอ.3 วิชา 4121901 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร
7.2.3.4 สื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
“เรือพระราชพิธี”
7.2.3.5 สื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
“การแยกขยะเพื่อโลกสีเขียวของเรา”
7.2.3.6 สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #4 
 
R
4
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
มีการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น โดยวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน คือ คุณวุฒิชัย  พรหมบุตร และ ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์  แดงสอาด มาจัดทำเป็นเอกสารให้ความรู้เผยแพร่  และ มีการจัดทำเอกสารทางวิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัยวิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #4 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
7.2.4.1 คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.4.2 คู่มือการจัดทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.4.3 เอกสารรวมผลงานวิจัย ประจำปี 2552 – 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.4.4 เว็บไซต์ http://dit.dru.ac.th/home/003
R
5
มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอนให้กับนักศึกษารุ่น พ52 กลุ่ม 01 และ 09 และนักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปจัดทำสื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “เรือพระราชพิธี” และ “การคัดแยกขยะเพื่อโลกสีเขียวของเรา” และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #4 คือ อาจารย์วงจันทร์     นุ่นคง มีการนำความรู้ในโครงการมาต่อยอดเพื่อการจัดทำผลงานวิจัยและนำผลมาใช้กับการเรียนการสอน
7.2.5.1 สื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
“เรือพระราชพิธี”
7.2.5.2 สื่อปฏิสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง
“การแยกขยะเพื่อโลกสีเขียวของเรา”
7.2.5.3 สัญญาการทำวิจัย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: