หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ

 

องค์ประกอบที่  7 : การบริหารและการจัดการ
 
ตัวบ่งชี้ 7.1              ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้        กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะ คือ คณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะนั้นๆ หากคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้คณะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
 
เกณฑ์มาตรฐาน
               1. คณะกรรมการประจำคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
               2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
               3. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
               4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจ ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
               5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ
               6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
               7. คณะกรรมการประจำคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
            หมายเหตุ:
            หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
คณะกรรมการประจำคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7.1.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
          พ.ศ. 2550
7.1.1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ที่ 2302/2555 เรื่องแต่งตั้ง
          คณะกรรมการประจำคณะ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.1.3 ผลการประเมินตนเองของ
          คณะกรรมการประจำคณะ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
2
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
คณะกรรมการประจำคณะและบุคลากรในคณะทุกระดับรวมทั้งบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  แผนกลยุทธ์  และแผนปฎิบัติการแล้วถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  และแผนปฎิบัติการลงสู่บุคลากรทุกระดับในคณะ  นอกจากนี้คณะยังมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งมีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  เช่น  แผนด้านงานงบประมาณ  ด้านงานวิจัย  ด้านการเรียนการสอน 
7.1.2.1 สรุปผลการทบทวนปรัชญา 
          วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
          และเป้าหมาย คณะวิทยาศาสตร์
          และ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2555
7.1.2.2 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2555
7.1.2.3 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2555
7.1.2.4 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และ
          เทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2556
7.1.2.5 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
7.1.2.6 สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
          วาระที่ 5.1 เรื่อง ปรัชญา 
          วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์
          และเทคโนโลยี
7.1.2.7 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการประจำคณะ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ประจำปี 2554 วาระพิเศษ ครั้งที่
          1/2554 วาระที่ 5.3 เรื่อง
          แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
7.1.2.8 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 – 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.1.2.9 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ประจำปี  2555
7.1.2.10 เว็บไซต์
7.1.2.11 สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหารคณะ
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
           วาระที่ 5.1 รายงานสรุปผล
           โครงการประจำปีงบประมาณ
           2555
þ
3
ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่เหลือ และแจ้งให้กับบุคลากรของคณะรวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีรายงานประจำปีที่แสดงถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะในรอบปีการศึกษา 2555
7.1.3.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง
            แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา
            2555 ฝ่ายบริหารและการจัดการ
7.1.3.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
7.1.3.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ  2555
7.1.3.4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2556
7.1.3.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555 
          วาระที่ 4.1 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555  ในไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2555 – 31 มีนาคม 2555)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 7.1.3.6 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่  1/2555 วาระที่ 5.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษาปี 2555
7.1.3.7 บันทึกข้อความที่ ศธ0563.04/474
เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนิน
โครงการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
7.1.3.8 บันทึกข้อความที่ ศธ0563.04/ 331 เรื่อง  ขอเร่งรัดการส่งสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
7.1.3.9 บันทึกข้อความที่ ศธ0563.04/289
          เรื่องขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ  2556
7.1.3.10 รายงานประจำปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2555
      þ
4
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจ ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะเพื่อเป็นกระจายอำนาจตามความเหมาะสมโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ    คณะกรรมการวิชาการ
รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ประธานหลักสูตร  ผู้ประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้ากลุ่มวิชากรรมการพี่เลี้ยง  เหล่านี้เป็นการให้อำนาจการตัดสินใจตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ภายในคณะ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้  จากการประชุมกรรมการชุดต่าง ๆรวมทั้งโดยผ่านทางกล่องความคิดเห็น เฟสบุ๊ค และเว็บบอร์ด เป็นต้น
7.1.4.1 คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 544/2552 เรื่องการแต่งตั้ง รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1851/2555 เรื่องการแต่งตั้งรองคณบดี
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 693/2556 เรื่องการแต่งตั้งรองคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 198/2553 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2302/2555 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณ
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่ 48/2553 เรื่องแต่งตั้งประธานหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 20/2554 เรื่องการแต่งตั้ง
 สภาวิชาการ
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่  1531/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2091/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 2311/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 2326/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 2365/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
นิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 14/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 
? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 15/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 22/2556 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
 ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีที่  24/2555 เรื่อง  
 กรรมการพี่เลี้ยง
 ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่ 38/2554 เรื่องแต่งตั้ง
  หัวหน้ากลุ่มวิชา
7.1.4.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  25/2555 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
7.1.4.3 กล่องรับความคิดเห็นของคณะ
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.4.4 เฟสบุ๊คของคณะ
7.1.4.5 เว็บไซต์ของคณะ
þ
5
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ
มีแผนการจัดการความรู้และถ่ายทอดสู่บุคลากร  เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา  มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการงานตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา  เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของสาขาวิชานอกจากนี้ คณะยังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะได้เต็มตามศักยภาพ
7.1.5.1 แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
7.1.5.2 เอกสารการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ
7.1.5.3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
7.1.5.4 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7.1.5.5 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
7.1.5.6 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2555
þ
6
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินงานการบริหารโโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการดำเนินงานของคณะในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) หลักประสิทธิผล มีผลการปฏิบัติงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการในงบประมาณประจำปี 2555 ซึ่งมีผลการประเมินโครงการ
2) หลักประสิทธิภาพ มีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานใน
ปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป รวมทั้งเอกการคำของบประมาณจากสาขาวิชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาขาวิชา และบริการดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
 3) หลักการตอบสนอง ได้มีการให้บริการทางวิชาการวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน
4) หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
5) หลักความโปร่งใส มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีพ.ศ. 2555 แก่คณะกรรมการบริหารคณะ รวมทั้งผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของสถาบัน
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงานต่าง ๆ นอกจากนี้มีการมีส่วนร่วมในการสรรหาอธิการบดีจากการสรรหาของ คณะ
7) หลักการกระจายอำนาจ มีการกระจายอำนาจไปสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
8) หลักนิติธรรม ดำเนินงานโดย
ยึดระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เช่น คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ การเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย
9) หลักความเสมอภาค เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนมีการประเมินผู้บริหาร และการประเมินบุคลากร และการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนงาน การวิพากษ์งาน และการประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ทั้งหมดนั้นปฏิบัติการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรทุกฝ่ายของคณะและชุมชน
 
 
 
 
7.1.6.1 สรุปโครงการประจำปีการศึกษา
          2555
7.1.6.2 รายงานประจำปี 2555
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.6.3 สรุปรายงานการประชุม
          งานประเมินนโยบายแผนงาน
และโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 1/2555
          วาระที่ 5.1 สรุปผลการประเมิน
          โครงการ ประจำปีงบประมาณ
          2555
7.1.6.4 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 5.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบบำรุงการศึกษาปี 2555
7.1.6.5 เว็บไซต์ http://www.dru.ac.th/home
7.1.6.6 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
7.1.6.7 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน กับ แผนกลยุทธ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7.1.6.8 สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหารคณะ คณะ
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2556
          วาระที่ 4.1  2) รายงานผลการใช้ 
          จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 
         งบประมาณ พ.ศ.2555 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
7.1.6.9   เอกสารคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
7.1.6.10  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในไตรมาสที่ 1-4
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.1.6.11 รายงานผลค่าใช้จ่ายต่อหัว 
  นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2555  คณะวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ธนบุรี 
7.1.6.12 รายงานผลการลงทุนด้านครุภัณฑ์
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7.1.6.13 รายงานการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์
  รายรับรายจ่ายในอนาคต คณะ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
7.1.6.14 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ  
            เทคโนโลยีที่ 25/2555 เรื่อง
            แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา
            2555
7.1.6.15 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0563.04/
            970 การดำเนินการเสนอชื่อ
            ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
7.1.6.16 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และ
           บุคลากรสายสนับสนุน
7.1.6.17 แบบประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ   
     ของคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
7.1.6.18 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
            ต่างๆ ชองคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
7.1.6.19 รายงานผลการประเมิน
            ความสำเร็จของแผนการ
            พัฒนาการบริหารและการจัดการ
             ประจำปี 2555
 
7.1.6.20 รายงานผลการประเมิน
            ความสำเร็จของแผนพัฒนา
            บุคลากรประจำปี 2555
7.1.6.22 ผลการประเมินความ
           พึงพอใจต่อการให้บริการ 
           ของสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์
           และเทคโนโลยีประจำปี
            2555
7.1.6.23 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
           นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2555
7.1.6.24 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
            การศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
            ประจำปีการศึกษา  2555
7.1.6.25 สรุปโครงการการประชุม
  เชิงปฏิบัติการการทำแผนงาน
            การวิพากษ์งาน และการ
            ประเมินผลงานของคณะ
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ
            พินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ท
            แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี
þ
7
คณะกรรมการประจำคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินผู้บริหารคณะเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะต่อไป
7.1.7.1 แบบประเมินต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.7.2 ผลการประเมินศักยภาพและผลการ
          ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.7.3 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.6 ผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณบดี
7.1.7.4 คะแนนประเมินผลคณบดี
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: