หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ตัวบ่งชี้ที่  6.1.1        ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                            (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย คือ การปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา และบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา และบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่  สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งจะต้องเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น
4. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่น
5. มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการปฏิบัติ 1 ข้อ
มีการปฏิบัติ 2 ข้อ
มีการปฏิบัติ 3 ข้อ
มีการปฏิบัติ 4 ข้อ
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กำหนดตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงาน และมีการประเมินผลสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
 
6.1.1.1.1 แผนบริการวิชาการและ
             ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.1.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
             เทคโนโลยีที่ 25/2555 เรื่อง
             แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.1.1.3 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา    
             2555
6.1.1.1.4 สรุปสืบสานประเพณีไทย (แห่เทียนเข้าพรรษา)
6.1.1.1.5 สรุปโครงการประกวดงานด้าน
             ศิลปวัฒนธรรม การประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
6.1.1.1.6 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
 ขนมไทย
- เครื่องทองไทย
- ขนมชั้นและสังขยา
6.1.1.1.7 สรุปโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการ(Computer Science & Art)
             ครั้งที่ 2 ของนักศึกษา สาขาวิชา
             วิทยาการคอมพิวเตอร์
6.1.1.1.8 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
             อาหารไทย
6.1.1.1.9 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
             อาหารว่างสำหรับงานเลี้ยง
             (ข้าวแช่)
6.1.1.1.10 รายงานผลการดำเนินงานการ
               ประกวดแกะสลักผัก ผลไม้
               ผสานงานใบตองและดอกไม้สด
               ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมแกรนด์
              เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
6.1.1.1.11 รายงานผลการดำเนินงานการเข้า
              ร่วมจัดดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 26
              ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค
              นายเลิศ กรุงเทพฯ
6.1.1.1.12 รายงานโครงการแลกเปลี่ยน
               วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
               มหาวิทยาลัย Cottey, Nevada,
               USA กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
               ราชภัฏธนบุรี
R
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
มีโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย จำนวนทั้งหมด 7 โครงการ  และบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ  91.23
6.1.1.2.1 สรุปโครงการบริการวิชาการและ
             ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา
             2555
 
R
3
มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนเฟสบุ๊คของสาขาวิชา และคณะ แก่ชุมชนและท้องถิ่น
6.1.1.3.1 เว็บไซต์คณะและสาขาวิชา
?http://dit.dru.ac.th/home/003/
?http://dit.dru.ac.th/homeecon
6.1.1.3.2 เฟสบุ๊คสาขาวิชา  
?http://www.facebook.com/
     homeeconomics.dru
?http://www.facebook.com/
     dru.csnet
R
4
มีการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่น
มีการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่น จากการเข้ารับการอบรม ในโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ตามแผนการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
6.1.1.4.1 รายงานประจำปีการศึกษา 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.1.1.4.2 สรุปโครงการบริการวิชาการและ
             ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา
             2555
6.1.1.4.3 สรุปโครงการบริการวิชาการและ
             ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา
             2555
6.1.1.4.4 วารสารพิกุลจัน
? ฉบับที่ 282 กรกฎาคม 2555
? ฉบับที่ 285 ตุลาคม 2555
? ฉบับที่ 288 มกราคม 2556
R
5
มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
 
6.1.1.5.1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
             ประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ
             เนื่องในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้า
             พระบารมี
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (จากผลการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย)
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: