หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
 
หลักการ
            ในมหาวิทยาลัยแต่ละคณะอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละคณะ อย่างไรก็ตามทุกคณะจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจคณะ ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละคณะ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) คณะต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของคณะ และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการ              การอุดมศึกษา
            2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
            5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551- 2554) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
            6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษาสำหรับตัวบ่งชี้ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ 4.3 สำหรับจำนวนเงิน เลือกใช้ตามปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้นๆ แต่ต้องเป็นระบบเดียวกันทุกปี สำหรับจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
            4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
            4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
            4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
            5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
            6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
            7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: