หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  

 
องค์ประกอบที่  6  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
ตัวบ่งชี้  6.1               ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้          กระบวนการ
การคิดรอบปี               ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 
เกณฑ์มาตรฐาน
               1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
               3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
               5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน กำหนดตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
 
6.1.1.1 แผนการบริการวิชาการและ
          ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
 6.1.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่25/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
           คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          ? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1168/2555 กรรมการตัดสินพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทสวยงาม
          ? คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1464/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานที่
6.1.1.4 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 20/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 33/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ “ขนมไทย”
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 60/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพอาหารว่างสำหรับงานเลี้ยง (ข้าวแช่)
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ “อาหารไทยยอดนิยม”
          ? คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพ “ขนมไทย”
6.1.1.5 บันทึกข้อความ
          ?บันทึกข้อมความที่ ศธ.
           0563.04/764  เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมจัดดอกไม้ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ
R
2
มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนเช่น ในรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้นำมาบูรณาการร่วมกับการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด รายวิชาศิลปในงานคหกรรมศาสตร์บูรณาการร่วมกับการประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ และในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาได้นำวิชาการสัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์บูรณาการร่วมกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการของนักศึกษา  นอกจากนี้คณะยังร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู การแห่เทียนในวันเข้าพรรษาให้แก่นักศึกษา และยังมีการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอื่นๆ
6.1.2.1 แผนบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.2.2 แผนงานพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
6.1.2.3 วารสารพิกุลจัน
? ฉบับที่ 282 กรกฎาคม 2555
? ฉบับที่ 283 สิงหาคม 2555  
? ฉบับที่ 285 ตุลาคม 2555
? ฉบับที่ 288 มกราคม 2556
6.1.2.4      สรุปโครงการสืบสานประเพณีไทย
  (แห่เทียนเข้าพรรษา)
6.1.2.5 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
6.1.2.6 สรุปโครงการประกวดงานด้าน
          ศิลปวัฒนธรรม  การประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
? รายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4552101 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
? รายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4141501 ศิลปในงาน
คหกรรมศาสตร์
6.1.2.7 รายงานผลการดำเนินงานการ
          ประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 14
           ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
         ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4552105 การแกะสลักผักและผลไม้
6.1.2.8 รายงานผลการดำเนินงานการเข้าร่วมจัดดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 26
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ
          ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4552101 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
6.1.2.9 สรุปรายงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย Cottey, Nevada, USA กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
           ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4552101 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ
          ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 รายวิชา 4552105 การแกะสลักผักและผลไม้
6.1.2.10 สรุปโครงการนำเสนอผลงานทาง
            วิชาการ และการจัดนิทรรศการ
            (Computer Science & Art) ครั้งที่
            2 ของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการ
            คอมพิวเตอร์
          ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3
            รายวิชา 4121901 การสัมมนาด้าน
            วิทยาการคอมพิวเตอร์
6.1.2.11 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
            ขนมไทย
           ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3
            รายวิชา 4513202 ขนมไทย
6.1.2.12 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
            อาหารไทย
           ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3
            รายวิชา 4512206 อาหารไทย
6.1.2.13 สรุปโครงการอบรมวิชาชีพด้าน
            อาหารว่างสำหรับงานเลี้ยง (ข้าวแช่)
 ? รายละเอียดของรายวิชา
  มคอ. 3 รายวิชา 4512206
  อาหารไทย
R
3
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะ
มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ผ่านทางหนังสือพิมพ์ วารสารพิกุลจัน เว็บไซต์ เฟสบุ๊คของสาขาวิชา คณะ  และรายงานประจำปี
6.1.3.1 หนังสือพิมพ์ (การประกวดโคมแขวน
          เฉลิมพระเกียรติเนื่องในงาน
          มหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี)
? หนังสิอพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 27 เดือนกันยายน 2555 ฉบับที่ 21703  หน้า 17
? หนังสิอพิมพ์มติชน วันที่ 16 เดือนตุลาคม 2555 ฉบับที่ 12638 หน้า 22
6.1.3.2 เว็บไซต์ของคณะ และสาขาวิชา
?http://dit.dru.ac.th/home/ 003/
?http://dit.dru.ac.th/home econ/
? http://csnet.dru..ac.th/
?http://dit.dru.ac.th/home/ envi/2012
6.1.3.3 เฟสบุ๊คสาขาวิชา
?http://www.facebook.com/homeeconomics.dru
?http://www.facebook.com/dru.csnet
6.1.3.4 วารสารพิกุลจัน
? ฉบับที่ 282 กรกฎาคม 2555
? ฉบับที่ 283 สิงหาคม 2555
? ฉบับที่ 285 ตุลาคม 2555
? ฉบับที่ 288 มกราคม 2556
6.1.3.5 รายงานประจำปีการศึกษา 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
R
4
มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการสรุปผลจากการดำเนินโครงการ มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังประเมินผลความสำเร็จากการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้รับจากรางวัลที่ในการเข้าร่วมการประกวดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.4.1 สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2555
6.1.4.2 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.4.3 รายงานประจำปีการศึกษา 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6.1.4.4 ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดการตกแต่งต้นเทียนพรรษา รางวัลชมเชยตกแต่งต้นเทียนพรรษา
6.1.4.5 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 282 กรกฎาคม 2555)
6.1.4.6 ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
6.1.4.7 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
          ประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
R
5
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนำผลการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านมาไปปรับปรุง และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยได้จัดทำแผนในการพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษาถัดไป
6.1.5.1 สรุปผลข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. และ สกอ. 
6.1.5.2 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
6.1.5.3 แผนการบริการวิชาการและ
          ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
R
6
มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
มีตัวแทนของอาจารย์และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ
6.1.6.1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
          ประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
6.1.6.6 รายงานประจำปีการศึกษา 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: