หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่  5.2.1    ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม
    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการทางวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาไทยไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อชุมชนและสังคมจะได้พัฒนาไปพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างฉันท์มิตร
            ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น และให้ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ขยายการบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชนและสังคม ให้ชุมชนและสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมและชุมชน
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
            1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
5. ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการปฏิบัติ 1 ข้อ
มีการปฏิบัติ 2 ข้อ
มีการปฏิบัติ 3 ข้อ
มีการปฏิบัติ 4 ข้อ
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)ทุกโครงการคือ 1. มีการวางแผนที่จะทำโครงการ 2. ดำเนินการโครงการที่วางแผนไว้ 3. ตรวจสอบและประเมินผลทุกโครงการ และ 4. ได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในโครงการต่อไป
5.2.1.1.1 แผนปฏิบัติการประจำปี
            งบประมาณ  2555
5.2.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปี
            งบประมาณ  2556
5.2.1.1.3 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
5.2.1.2.4 สรุปรายงานการประชุม
             คณะกรรมการบริหาร
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.5 เรื่อง
             รายงานผลการดำเนินโครงการ
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
R
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีจำนวน ทั้งสิ้น 37 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว 30 โครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 81.08
5.2.1.2.1 แบบติดตามแผนงานฝ่ายบริการ
            วิชาการ ประจำปีการศึกษา
            2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
5.2.1.2.2 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
R
3
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานวิชาการ โดยผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชน
5.2.1.3.1 เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสาขา
?http://dit.dru.ac.th
    /home/envi/2112
?http://dit.dru.ac.th
     /homeecon/
?http://dit.dru.ac.th
     /home/003
?www.facebook.com/
     DruIndustech
5.2.1.3.2 วารสารพิกุลจัน
R
4
มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดการอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้
5.2.1.4.1 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
R
5
ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากชุมชนในการบริการวิชาการ
มีการประเมินผลทุกๆโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้จัดขึ้น มีคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และผลการประเมินด้านความรู้ ด้านความพึงพอใจ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก - มากที่สุด
5.2.1.5.1 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: