หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 ตัวบ่งชี้ 5.2             กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องากรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกคณะ
 
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
            2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ           
3. มีกาประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
            4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
            5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือผู้เข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆเพื่อรองรับการจัดทำแผนโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป โดยแทรกอยู่ในตอนท้ายของสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ทุกโครงการ
 5.2.1.1 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
5.2.1.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
5.2.1.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
5.2.1.4 แผนการบริการวิชาการและ
          ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
R
2
มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
มีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆของภาคเอกชนและหน่วยงานวิชาชีพที่ได้จัดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และส่งวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ให้กับชุมชนทุกๆโครงการ
 
5.2.2.1 หนังสือราชการที่ ศธ. 0563.04/120 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร (การประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล และพิษวิทยาทางอาหาร)
5.2.2.2 หนังสือเชิญวิทยากรที่ กห.0530/2019 ขอเชิญวิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ ณ กรมการขนส่งทหารเรือ
? อ. ข่ายทอง  ชุนหสุวรรณ
? อ. ไกรรัช     เทศมี
? อ. บุษกร      สุทธิประภา
? อ. ศศิอาภา   บุญคง
5.2.2.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 1355/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ กำลังพลในสังกัดกรมการขนส่งทหารเรือ)
5.2.2.4 หนังสือเชิญ ผศ.ดร. ฐัศแก้ว  ศรีสด เป็นวิทยากร จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
5.2.2.5 คำสั่งสมุทรปราการที่ 2682/2555 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 (ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม)
R
3
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการสรุปผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และได้มีการประเมินผลโครงการต่างๆจากผู้เข้าร่วมโครงการหลายๆด้านอาทิเช่น ความรู้ความเข้าใจ, ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม, การนำกลับไปใช้ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในงานของตน ตลอดจนสามารถนำประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้
5.2.3.1 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
R
4
มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
มีการประเมินผลจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2555 เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาระบบและกลไกล ตลอดจนกิจกรรมในการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป เช่น โครงการบริการทางวิชาชีพต่างๆ
5.2.4.1   สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
5.2.4.2   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
5.2.4.3   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
5.2.4.4   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.5 เรื่อง
            รายงานผลการดำเนินโครงการ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.4.5 แผนการบริการวิชาการและ
          ศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2556
R
5
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน
 
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน
 
5.2.5.1 เว็บไซต์ของคณะ และสาขาวิชา
?http://dit.dru.ac.th/home/envi/2112
?http://dit.dru.ac.th /homeecon/
?http://dit.dru.ac.th /home/003
5.2.5.2 เฟสบุ๊ค
?www.facebook .com/DruIndustech
5.2.5.3 วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 282 กรกฎาคม 2555
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
 มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
   บรรลุเป้าหมาย


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: