หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
ตัวบ่งชี้ 5.1             ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างคณะเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
            3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
            4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
            5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
            หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสำเร็จของบูรณาการตามเกณฑ์ ข้อ 2 และ ข้อ 3
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
 


ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกโครงการ  
 
5.1.1.1 แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
5.1.1.2 แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
5.1.1.3 แผนการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2555
5.1.1.4 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555
5.1.1.5 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556  วาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1.1.6 แผนปฏิบัติการ ประจำปี
          งบประมาณ 2555
5.1.17  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
          งบประมาณ 2556
R
2
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เช่น ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย, โครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร (การประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากลและพิษวิทยาทางอาหาร), โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น, โครงการเสริมทักษะและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ด้านการสำรวจภาวะโภชนาการในประเทศไทย) โดยสามารถบูรณาการร่วมกับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการเรียนรู้นอกกรอบให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และเยาวชนผู้สนใจ
 
 
           
5.1.2.1 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
         ?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 รายวิชา 4064404 เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย    
5.1.2.2 สรุปโครงการอบรมการประกันคุณภาพอาหาร (การประกันคุณภาพอาหารตามมาตรฐานสากล และพิษวิทยาทางอาหาร) 
         ?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 รายวิชา 5073301 ควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
5.1.2.3 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
         ?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 รายวิชา 4120402 ระบบ
          ปฏิบัติการ
5.1.2.4 สรุปโครงการเสริมทักษะและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ด้านการสำรวจภาวะโภชนาการในประเทศไทย)
 ?รายละเอียดรายวิชา มคอ 3 รายวิชา 4512103  รายวิชา
โภชนศาสตร์ชุมชน
R
3
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีโครงการที่สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับการวิจัยแก่ชุมชน
5.1.3.1 สัญญารับทุนวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4063301 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.1.3.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
5.1.3.3 สัญญารับทุนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
5.1.3.4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่อง
          การพัฒนาเม็ดไคโตซานชนิดผสม
          เพื่อใช้ในการกำจัดสีในน้ำเสีย
          โรงงานฟอกย้อม
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4063405 การควบคุมมลพิษ
5.1.3.5 รายงานการวิจัยเรื่องความรู้
          พฤติกรรมและทัศนคติในการ
          บริโภคอาหารของนักศึกษา
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในเขต
          กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
R
4
มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการประเมินผลความสำเร็จจากตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ของโครงการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5.1.4.1 สรุปรายงานการประชุม
          คณะกรรมการบริหาร
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ครั้งที่ 3/2556  วาระที่ 5.5
          รายงานผลการดำเนินโครงการ
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1.4.2 สรุปโครงการประจำปี    งบประมาณ 2555  
5.1.4.3 สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
R
5
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนำผลการประเมินของโครงการบริการทางวิขาการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยนำไปบูรณาการร่วมกับรายวิชา 4064404 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย รายวิชา 5073301 ควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร รายวิชา 4120402 ระบบปฏิบัติการ และรายวิชา 4512103 โภขนศาสตร์ชุมชน เป็นต้น
5.1.5.1  สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหารคณะ
           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 5.5
            รายงานผลการดำเนินโครงการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
 มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
      บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: