หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 ตัวบ่งชี้ที่  6         งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
 
            งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
 
            ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
            1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
            2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
            3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
            4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้
 
            หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
 
            การนับจำนวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะตามปีปฏิทิน ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนำมาใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกัน
 
 
 
วิธีการคำนวณ
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
 
ผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง
 
วิธีการคำนวณ 
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 7  เรื่อง            = (7/41) x 100 = 17.07
การคิดคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
                                                            = (17.07/ 20) x 5 = 4..27 คะแนน
 
 รายการหลักฐาน
 
รายการหลักฐาน
เจ้าของ
ผลงานวิจัย
รายชื่อผลงานวิจัย
หน่วยงานที่นำไปใช้
หลักฐาน
6.1
ผศ.สุวรรณี
สิมะกรพินธ์
อ.ธิติมา เกตุแก้ว
การจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณ บางพลี สมุทรปราการ
วิสาหกิจชุมชนจุลินทรีย์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
 
หนังสือขอบคุณ
6.2
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ควบคุมโซลินอยล์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของการปิดตัวชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หนังสือขอบคุณ
6.3
อ.รัตนนุช
จันทร์เพ็ญ
การพัฒนาเม็ดไคโตซานชนิดผสมเพื่อใช้ในการกำจัดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม  
บริษัทฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด
หนังสือขอความร่วมมืออนุเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียและสีย้อมเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย
 
6.4
ผศ.ฐัศแก้ว ศรีสด
ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บันทึกข้อความ เรื่อง “ตอบขอบคุณ”
 
6.5
ผศ.ฐัศแก้ว ศรีสด
การสร้างโปรแกรม The PHP Code Generator Models for MySQL
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
บันทึกข้อความ เรื่อง “ขอขอบคุณ”
6.6
ผศ.ระวีวรรณ
วุฒิประสิทธิ์
ผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
จังหวัดสมุทรปราการ
หนังสือขอบคุณ
6.7
อ.ศศิอาภา บุญคง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกึ่งสำเร็จรูปของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
 
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
จังหวัดสมุทรปราการ
หนังสือขอบคุณ
 

 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (ใช้คะแนนร่วมกับมหาวิทยาลัย)
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
4.00
23.15
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
4.00
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์มี 7 เรื่อง
4.27
บรรลุเป้าหมาย
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: