หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 ตัวบ่งชี้ที่  5             งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
 
            งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย ร้อยละ 25
 
             งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 25
 
            การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 
            งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของสมศ.
 
            งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
 
เกณฑ์การประเมิน
 
            กำหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
 
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสารSJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus
 
            กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
 
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.125
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
                       
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย และเวียดนาม
            การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
 
            การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
            การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
 
วิธีการคำนวณ
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
 
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
 
            การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นำคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันให้นำคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย
 
 
ผลการดำเนินงาน
คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง
 แสดงการคำนวณ              {[ (0.25 x 8) + (1.00 x 1) ] / 41} x 100 = 7.32
                                                (7.32 / 20)  x 5  = 1.83
 
รายการหลักฐาน
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ดังนี้
 
รายการหลักฐาน
เจ้าของผลงานวิจัย
รายชื่อผลงานวิจัย
รูปแบบการเผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือ สถานที่เผยแพร่
ค่าน้ำหนัก
5.1
อ.ธิติมา
เกตุแก้ว
 
Research and Transfer Appropriate Technology for Water Quality Surveillance in Samrong Canal: In Case of Bangpha District, Samuthprakarn Province
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference: The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”
 
 
8-12 July, 2012
Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea
 
 
0.25
5.2
ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ 
แดงสอาด
Design Thai-Thai Sign Machine Translation: Sentences Classification by Purpose
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference: The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”
 
 
8-12 July, 2012
Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea
 
 
0.25
5.3
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
The Build and Test Instruction Package Efficiency for Electrical Machine in Transformers Course the Electrical Technology Division Bachelor of Science Curriculum, Dhonburi Rajabhat University
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference: The Inter-University Cooperation Program “ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”
 
 
8-12 July, 2012
Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea
 
 
0.25
5.4
อ.รัตนนุช
จันทร์เพ็ญ
ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อราของสารสกัดจากน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis B02 ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phythopthera palmivora สาเหตุโรคเน่าดำในกล้วยไม้
 
 
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วันที่ 25 ก.ค. 2555
0.25
5.5
อ.รัตนนุช
จันทร์เพ็ญ
 
 
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555
0.25
5.6
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
Improving the protective performance of the Gas turbine and HRSG Trip form Hydraulic Damper Closing in Power Plant
 
 
International Conference on Control, Automation and Systems
 
ICC Jeju, Korea
17-21 October, 2012
1.00
5.7
ผศ.ฐัศแก้ว
ศรีสด
 
A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference:
Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors
 
Jin Jiang Hotel, Kunming, Yunan, People’s Republic of China
23-28 February, 2013
 
 
0.25
5.8
อ.ประสิทธิ์
ภูสมมา
Construction and Testing the Efficiency of 45 kVA Auto Transformers Rated for Reducing Electric Energy with the over Voltage 220 volt Problem
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors
 Jin Jiang Hotel, Kunming, Yunan, People’s Republic of China
23-28 February, 2013
 
 
0.25
5.9
อ.ประยุทธ
นิสภกุล
The Construction of Standardized Test of Industrial Management for Bachelor of Science Curriculum, Dhonburi Rajabhat University
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
International Conference Education, Language, Society, Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors
Jin Jiang Hotel, Kunming, Yunan, People’s Republic of China
23-28 February, 2013
 
 
0.25
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
2.51
ผลงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง
1.505
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
2.51
ผลงานวิจัยจำนวน 9 เรื่อง
1.83
ไม่บรรลุเป้าหมาย


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: