หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่  4.3.1        ระดับความสำเร็จในการวิจัย
 

    (ตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)

 

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย คือการที่คณะกำหนดทิศทางของการวิจัยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของท้องถิ่นศึกษา และภูมิปัญญาศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และภูมิภาคชั้นเยี่ยมของประเทศ พัฒนาประสิทธิภาพการวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติเพื่อให้คณะเป็นศูนย์กลางของความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและเป็นคณะที่สืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
            1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น
4. สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับท้องถิ่น
5. งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการปฏิบัติ 1 ข้อ
มีการปฏิบัติ 2 ข้อ
มีการปฏิบัติ 3 ข้อ
มีการปฏิบัติ 4 ข้อ
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
 
 ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัย/งานสร้างสรรค์ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และควบคุม ดูแล ติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
4.3.1.1.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ที่  25/2555 เรื่อง
   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
   ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
             เทคโนโลยี
4.3.1.1.2 แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
             ปีการศึกษา 2555
R
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
มีอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยและดำเนินการวิจัยตามแผนงาน โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
4.3.1.2.1 สัญญารับทุนวิจัยของคณาจารย์ที่
     ได้รับทุนอุดหนุน
R
3
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาไทยต่อชุมชนท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี เช่นโครงการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณ บางพลี สมุทรปราการ
4.3.1.3.1  หนังสือขอบคุณจากวิสาหกิจ
    ชุมชนจุลินทรีย์ท้องถิ่น จังหวัด
    สมุทรปราการ
R
4
สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับท้องถิ่น
มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง
-   กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัยของชุมชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
-   การจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณ     บางพลี สมุทรปราการ
-   การพัฒนาเม็ดไคโตซานชนิดผสมเพื่อใช้ในการกำจัดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมบริษัท
ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด
4.3.1.4.1 หนังสือเชิญประชุมวิจัยร่วมกับ
     ชุมชน
4.3.1.4.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์
     ตัวอย่างน้ำเสียและสีย้อมเพื่อใช้
     ในการศึกษาวิจัยจากบริษัท
     ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด
R
5
งานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก่ การวิจัยเรื่อง
-   Research and Transfer Appropriate Technology for Water Quality Surveillance in Samrong Canal: In Case of Bangpha District, Samuthprakarn Province
-   Design Thai-Thai Sign Machine Translation: Sentences Classification by Purpose
-   The Build and Test Instruction Package Efficiency for Electrical Machine in Transformers Course the Electrical Technology Division Bachelor of Science Curriculum, Dhonburi Rajabhat University
4.3.1.5.1 หนังสือตอบรับ โครงการประชุม
     สัมมนาและนิทรรศการวิชาการ
     นานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง
            “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคง
             ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
             และสิ่งแวดล้อม” ณ
             มหาวิทยาลัยกุงซี ประเทศเกาหลี
             ระหว่างวันที่ 8-12  กรกฎาคม
             2555
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว (จากผลการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย)
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

  

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: