หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 ตัวบ่งชี้ 4.3          เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ชนิดของตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า
การคิดรอบปี          สามารถเลือกใช้ตามปีการศึกษา ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
(แต่ต้องเป็นระบบเดียวกันทุกปี)
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะ คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะและที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ
            นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
 
 

                        1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
 
สูตรการคำนวณ
 1) คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ       

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  ( จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก / จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ )


2) แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
 
คะแนนที่ได้ =  (จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก / จำนวนเงินสับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5) x 5
 
 
 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
 
            1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
            2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย
           
หมายเหตุ :
            1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
            2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
            3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของคณะที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย
            4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยคณะที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยคณะที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
 
 

 

ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1.1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบันในปีงบประมาณ 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,572,960 บาท ซึ่งคณะมีอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 41 คน (ไม่รวมที่ไปศึกษาต่อ) เมื่อนำไปคำนวณกับจำนวนเงินสนับสนุนต่อจำนวนอาจารย์ประจำของคณะ แล้วได้  1,572,960 / 41 = 38,364.88 บาท เมื่อนำไปแปลงเทียบกับคะแนนเต็ม 5 จะได้ (38,364.88/60,000) x 5 = 3.19
4.3.1.1  สรุปรายงานการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555
4.3.1.2   สัญญารับทุนของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ = 5 คะแนน
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ = 3.19 คะแนน
3.19
ไม่บรรลุเป้าหมาย
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: