หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 ตัวบ่งชี้ 4.2             ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้

 

            การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษาวงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกคณะ ดังนั้นคณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน

 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 
 

เกณฑ์การประเมิน

 

 

 

 

 
คะแนน 1
 
คะแนน 2
 
คะแนน 3
 
คะแนน 4
 
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
 

 ผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 
มี
 
ข้อ
 
เกณฑ์การประเมิน
 
ผลการดำเนินงาน
 
รายการหลักฐาน
R
1
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย / งานสร้างสรรค์ ร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และจัดแผนงานวิจัย ตลอดจนมีการดำเนินการตามแผนและสนับสนุนผลงานวิจัยของบุคลากรในการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
4.2.1.1  แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2555
4.2.1.2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ฝ่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.2.1.3 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 5.2 หน้า 7 เรื่องพิจารณางานวิจัย เพื่อนำเสนอในโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8  ณ มหาวิทยาลัยกุงซี ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555
4.2.1.4 แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.2.1.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 2549
R
2
มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย/งานสร้างสรรค์พิจารณาผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในโครงการนำเสนอผลงาน Dhonburi Science & Tech Research #4 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ มีคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ  และมีการเผยแพร่โดยจัดทำบทคัดย่อ (Abstract) ของคณาจารย์และนักศึกษา ที่นำเสนอผลงานในโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 4 ผ่านทาง website ของคณะเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป
 
4.2.2.1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ฝ่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4.2.2.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 4 หน้า 7 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย
           ?อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
           ?อ.ประสิทธิ์ ภูสมมา     
           ?อ.ธิติมา เกตุแก้ว
4.2.2.3 เล่มบทคัดย่อ โครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 4
4.2.2.4  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 4
4.2.2.5 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่19/2555 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัย
4.2.2.6 รายงานผลงานทางวิชาการ 2552  - 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
R
3
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดสรร ในโครงการ Dhonburi Science & Tech Research #4 และผลงานดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2.3.1  เล่มบทคัดย่อ Dhonburi Science & Tech Research # 4
4.2.3.2  โครงการประชุม สัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”มหาวิทยาลัยกุงซี ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555
4.2.3.3 สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เช่น
สารวิจัย
R
4
มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง
-   การจัดการความรู้เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาตลาดน้ำโบราณ บางพลี สมุทรปราการ
-   การออกแบบวงจรสวิตชิ่งด้วยวิธีกระแสและแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ควบคุมโซลินอยล์วาล์ว เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของการปิดตัวชุดไฮโดรลิกแดมเปอร์ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
-   การพัฒนาเม็ดไคโตซานชนิดผสมเพื่อใช้ในการกำจัดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม  
4.2.4.1 หนังสือขอบคุณจากวิสาหกิจชุมชนจุลินทรีย์ท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
4.2.4.2 หนังสือขอบคุณจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4.2.4.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียและสีย้อมเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยจากบริษัทฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด
R
5
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ตามระบบและกลไกที่วางไว้
4.2.5.1 แนวปฎิบัติการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
?http://dit.dru.ac.th/home/
   011/P39.php
 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

 

 

 

 

 
เป้าหมาย
 
ผลการดำเนินงาน
 
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
 
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้

 

 

 

 

 
เป้าหมาย
 
ผลการดำเนินงาน
 
คะแนนการประเมินตนเอง
 
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: