หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 ตัวบ่งชี้ 4.1             ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป        
            1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ มหาวิทยาลัยอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)
 
นิยามศัพท์
            การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น นอกจากสถาบันของเจ้าของบทความ
 
            การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยกองบรรณาธิการการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
 
            งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์ ตีความข้อมูล และสรุปผลอย่างเป็นระบบ
 
            งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
 
            จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
            1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
            3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
            4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
            5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
            6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
            7) นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
            8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
            9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
 
            นักวิจัยประจำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ปีการศึกษาที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
 
            วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
 
            วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ
 
            หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
 
            อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของคณะ
 
            ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
 
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ข
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย / งานสร้างสรรค์ ร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และจัดแผนงานวิจัย ตลอดจนมีการดำเนินการตามแผนและระบบที่กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
4.1.1.1  แผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
           ปีการศึกษา 2555
4.1.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ฝ่ายงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.1.1.3  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 5 หน้า 8 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรงานวิจัยที่จะได้รับทุน 
            ? ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
? ดร.หฤทภัค กีรติเสวี
? อ. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
4.1.1.4  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 4 หน้า 7 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย
           ? อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
           ? อ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
           ? อ.ธิติมา เกตุแก้ว
4.1.1.5  ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัย
           ราชภัฏธนบุรี 2555–2559
4.1.1.6  คู่มือปฏิบัติงานด้านการวิจัย
4.1.1.7  คู่มือการทำรายงานการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.1.8   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย 2549
R
2
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชานำผลการวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชามาใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในรายวิชา โครงงาน/ปัญหาพิเศษ เพื่อเป็นการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
4.1.2.1   มคอ.3 รายวิชาต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เช่น
? รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 4063203 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
? รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 4064403 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          ? รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4063405 การควบคุมมลพิษ
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4120202 วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 4514906 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
? รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วิชา 5572306 มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
          ?รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
          วิชา 5574903 โครงงานพิเศษ
          เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.1.2.2  เล่มบทคัดย่อ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ในงาน Dhonburi Science & Tech Research # 4
R
3
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และคณะได้จัดทำคู่มือการทำรายงานการวิจัยเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านงานวิจัย และการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3.1  คู่มือการทำรายงานการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4.1.3.2   จรรยาบรรณนักวิจัย/คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย       ?http://dit.dru.ac.th/home/
    011/P25.php
4.1.3.3  แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนำเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.3.4  เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงาน Dhonburi Science & Tech Research # 4
? การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าตามหลักสูตรวิชาเครื่องกลไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนรี พ.ศ. 2549
 ? การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองสำโรง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4.1.3.5  โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป PSPP เพื่องานวิจัย
4.1.3.6  โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 เรื่อง “เครือข่ายความรู้เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม” ณ มหาวิทยาลัยกุงซี ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2555
R
4
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ  เพื่อเป็นทุนสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรภายในคณะ ได้แก่ โครงการวิจัย ของ อ.วงจันทร์ นุ่นคง และโครงการวิจัย” ของ อ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ นอกจากนี้ยังทำการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล รายละเอียด เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่บุคลากรภายในคณะ
 
 
 
4.1.4.1  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
4.1.4.2  เอกสารประกอบการประชุมฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.1.4.3  บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรี
4.1.4.4  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2555 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.5 เรื่องประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.4.5  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2555)
? อ.วงจันทร์ นุ่นคง วิจัยเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม”
? อ.สถาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เรื่อง “การวิเคราะห์วงจรและหาประสิทธิภาพบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา:
หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ขนาดกำลัง 11 วัตต์”
4.1.4.6   ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553-2554
R
5
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
มีการสนับสนุนตามพันธกิจเพื่อการวิจัยของคณะโดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการวิจัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนยี ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ นอกจากนี้ ยังมีห้องสมุด/ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้องวงจรปิด และแม่บ้านประจำแต่ละชั้น และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย เช่น การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป PSPP เพื่องานวิจัย
4.1.5.1  ห้องสมุด/ห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.1.5.2  ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา
4.1.5.3  โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป PSPP เพื่องานวิจัย
4.1.5.4  ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://arc.dru.ac.th
4.1.5.5  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 4
4.1.5.6  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
R
6
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
มีคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เป็นผู้จัดสรรทุนวิจัย ติดตามการดำเนินการ/ความก้าวหน้าของงานวิจัย และมีการประเมินผลและแจ้งผลการประเมินโครงการวิจัย และคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ยังเป็นผู้ติดตามและแจ้งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยคะแนนในการประเมินแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก(คะแนน 3.95)
4.1.6.1  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 4 หน้า 7 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย
            ?อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
            ?อ.ประสิทธิ์ ภูสมมา
            ?อ.ธิติมา เกตุแก้ว
4.1.6.2  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 3 หน้า 6 เรื่องการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยและโครงการต่างๆ ?อ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
4.1.6.3  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 4 หน้า 6
เรื่องแจ้งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาและกลุ่มวิชา
4.1.6.4  สรุปโครงการ Dhonburi Science & Tech Research # 4
R
7
มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน  พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ
มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีต่อไป ซึ่งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ พบว่าผลคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน 3.95)
4.1.7.1  แผนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2555
4.1.7.2  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2555 ระเบียบวาระที่ 4 หน้า 6 เรื่องแจ้งผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาและกลุ่มวิชา (สรุปข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุง)
R
8
มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)
มีการดำเนินการสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตอบโจทย์ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อสนองตอบตรงตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
4.1.8.1  โครงการสำรวจความต้องการของท้องถิ่นและสังคมด้านต่างๆ เช่น โครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ปี 2556
4.1.8.2  โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม” ของ อ.วงจันทร์ นุ่นคง
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: