หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 3.1

 ตัวบ่งชี้ 3.1             ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
 
เกณฑ์มาตรฐาน
            1. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
หมายเหตุ ในกรณีมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
 
เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 


ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแต่ละกลุ่ม และพบนักศึกษาตามปฏิทินวิชาการ มีห้องแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และมีห้องพยาบาล รวมทั้งมีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของคณะ ได้แก่ เว็บบอร์ด กล่องรับความคิดเห็น และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีที่ 1531/2555 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
3.1.1.2  คู่มืออาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3.1.1.3    ปฏิทินวิชาการ
? ปีการศึกษา 1/2555
? ปีการศึกษา 2/2555
3.1.1.4   เว็บบอร์ด
3.1.1.5   ห้องพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 2
3.1.1.6  กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1.7   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555
R
2
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตามป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ภายใน รวมทั้งมีการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ
3.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์
3.1.2.2 เว็บไซต์
          - http://www.dru.ac.th
 
3.1.2.3 เฟสบุ๊คสาขาวิชา   
3.1.2.4 วารสารพิกุลจัน
3.1.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
         ที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี ประจำปี 2555
R
3
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านทางเว็บบอร์ด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านทางแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการนิเทศนักศึกษา
3.1.3.1 หนังสือราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน เช่น
?ศธ 0563.04/191, ศธ 0563.04/193
3.1.3.2 หนังสือราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
          ขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น
          ? ศธ 0563.04.01/001
3.1.3.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
          1514/2555 เรื่อง การพานักศึกษาไป
         นอกสถานศึกษา
3.1.3.4 สรุปโครงการประกวดงานด้านศิลปวัฒนธรรมการประกวดโคมแขวนเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี
3.1.3.5 เอกสารการสรุปผลการไปราชการ
         เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์
         จุดพลังนักคหกรรมศาสตร์ สร้างงานให้
         เป็นเลิศ
3.1.3.6 เอกสารการสรุปผลการไปราชการ
         เข้าร่วมกิจกรรมอูมามิแคมป์
         (Umami Camp) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
3.1.3.7 เว็บบอร์ด
            http://dit.dru.ac.th/home/003/
            webboard
3.1.3.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
         ที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี ประจำปี 2555
3.1.3.9 แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์   
          วิชาชีพ
3.1.3.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง
  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศโครงการ
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
? ที่ 2091/2555,2311/2555,
    2365/2555, 2443/2555
 
R
4
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
มีการจัดทำข้อมูลศิษย์เก่า และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และเฟสบุ๊คของสาขาวิชา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บบอร์ดคณะและเฟสบุ๊คของสาขาวิชา
3.1.4.1 ข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.4.2 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคณะและ
          สาขาวิชา
         ? http://www.dru.ac.th
          ? http://dit.dru.ac.th/home/003/
          ?http://dit.dru.ac.th/foodscience/
          ?http://dit.dru.ac.th/home/envi/
              2012/
        ? http://dit.dru.ac.th/homeecon/
        ?http://dit.dru.ac.th/home/tecno/
         ?http://csnet.dru.ac.th
3.1.4.3 เฟสบุ๊คสาขาวิชา
         ?http://www.facebook.com/
             environment.dru             
        ?http://www.facebook.com/
             food.dru       
        ?http://www.facebook.com/
            homeeconomic.dru           
        ?http://www.facebook.com/
           druindustech
       ?https://www.facebook.com/
           DRU.CSNET
       ?http://www.facebook.com/
           itnetDru
3.1.4.4 หนังสือราชการ ศธ 0563.04/240 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ผลทางสถิติสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3.1.4.5 เว็บบอร์ด
          ?http://dit.dru.ac.th/home/003/
              webboard
R
5
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สำหรับศิษย์เก่า โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็ปไซต์ของคณะหรือสาขาวิชา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงกิจกรรมทางวิชาการ ผ่านแบบประเมินผลโครงการ เว็บบอร์ดและเฟสบุ๊คของสาขาวิชา
3.1.5.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
         จัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3.1.5.2 สรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
         จัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3.1.5.3 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม
         เชิงปฏิบัติการการจัดการและควบคุม
         ระบบบำบัดน้ำเสีย
3.1.5.4 หนังสือราชการ ศธ 0563.04 / 278 เรื่องขอเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชาสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
3.1.5.5 หนังสือราชการ ศธ 0563.04/240 เรื่อง
         ขอเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรม
         เชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพทาง
         ประสาทสัมผัสและการวิเคราะห์ผลทาง
         สถิติสำหรับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร
3.1.5.6 สรุปผลโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
         การจัดทำโครงงานด้านวิทยาการ
         คอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
         สิงหาคม 2555
3.1.5.7 เว็บบอร์ด
 ?http://dit.dru.ac.th/home/003/
3.1.5.8 เฟสบุ๊คสาขาวิชา
        ?http://www.facebook.com/
environment.dru             
        ?http://www.facebook.com/
             food.dru      
?http://www.facebook.com/
            homeeconomic.dru           
        ?http://www.facebook.com/
           druindustech
       ?https://www.facebook.com/
           DRU.CSNET
       ?http://www.facebook.com/
           itnetDru
R
6
มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำประเมินคุณภาพของการบริการในข้อ   1 – 3 โดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจัดทำผลการประเมินจากการสอบถามความพึงพอใจ โดยมีผลการประเมินด้านบริการวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ด้านบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) และ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) และในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบริการของคณะในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.00)
3.1.6.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
         ที่มีต่อการใช้บริการ คณะวิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี ประจำปี 2555
3.1.6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
         นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
         2555
3.1.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
         นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.1 เรื่องผลการ
         ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
         การให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และ
         เทคโนโลยี ประจำปี 2555
þ
7
มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
3.1.7.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.6 เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555
3.1.7.2 แผนพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและ
          ศิษย์เก่าประจำปี 2556
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: