หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

 ตัวบ่งชี้ 1.1             กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีงบประมาณ
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลักคณะจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะ เพื่อให้คณะดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้นมีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะ
            ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
            1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจำคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
            2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
            3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
            5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ 
            6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
            7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา
            8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
 
 
 เกณฑ์การประเมิน
 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
มีการดำเนินการ
8 ข้อ
 
ผลการดำเนินงาน
 
มี
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
/
1
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการประจำคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
การประจำคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยบุคลากรภายในคณะ
มีส่วนร่วมในการประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) การทบทวนแผน วางแผนดำเนินการ และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของคณะ มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555– 2559) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
1.1.1.1      แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2552 – 2556 เว็บไซต์ http://office.dru.ac.th/office/
1.1.1.2      แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555
1.1.1.3      แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพ.ศ. 2552 - 2556
1.1.1.4      แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555
1.1.1.5      สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 5.3 เรื่อง แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.1.1.6      คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่  726/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการ
            พนักงานราชการ พนักงาน
            มหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง
            และเจ้าหน้าที่ ไปราชการเพื่อ
            ทบทวนและปรับปรุงแผนงานของ
            คณะ ณ พินนาเคิล จอมเทียน
            รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรี
1.1.1.7      สรุปโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการการทำแผนงาน
การวิพากษ์งาน และการประเมินผลงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ พินนาเคิล จอมเทียน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี
1.1.1.8      คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 1870/2555 เรื่อง ประชุม
            เชิงปฏิบัติการทบทวน
            แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
            แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่
            ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัย
            ราชภัฏธนบุรี ณ โรงแรมลองบีช
            ชะอำ จ. เพชรบุรี
1.1.1.9      คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่  1083/2556 เรื่อง ให้บุคลากร
ไปราชการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนงานของคณะ 
ณ แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน
รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรี
1.1.1.10 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 25/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทำแผนงาน การวิพากษ์งาน และ
การประเมินผลงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
1.1.1.11 สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
            วาระที่ 5.1 เรื่อง ปรัชญา
            วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์
            เป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์
           และเทคโนโลยี
/
2
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีการประชุมคณาจารย์ เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรทุกระดับ ภายในคณะ
1.1.2.1   สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2554 วาระพิเศษ ครั้งที่
            2/2554 วาระที่ 4.1 เรื่อง
            แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยี 
1.1.2.2   สรุปโครงการการประชุม
            เชิงปฏิบัติการการวิพากษ์งาน
            และการทำแผนปฏิบัติการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
/
3
มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะครบทั้ง 4 พันธกิจคือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.1.3.1   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
            ด้านประเมินนโยบายแผนงาน
            และโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2554
            วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติการ
            ประจำปี 2555
1.1.3.2   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
            วาระที่ 5.1 การจัดสรร
            งบประมาณแผ่นดินและงบบำรุง
            การศึกษาปี 2555
1.1.3.3   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการประจำคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่2/2555
            วาระที่ 5.7 แผนปฏิบัติการ
            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
/
4
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมาย (target) เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
1.1.4.1  แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ
          พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.4.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2555
1.1.4.3 สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ  2555
/
5
มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ 
มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นไปตาม
โครงการ/กิจกรรม การสรุปโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.1.5.1  สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ  2555
1.1.5.2  รายงานประจำปี 2555
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/
6
มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีคณะกรรมการฝ่ายประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.1.6.1   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ที่ 22/2554
            เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ประจำปี 2554
1.1.6.2   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ที่ 25/2555
            เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ประจำปี 2555
1.1.6.3   สรุปรายงานการประชุม
            งานประเมินนโยบายแผนงาน
            และโครงการ คณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยีครั้งที่ 1/2555
            วาระที่ 5.1 สรุปผลการประเมิน
            โครงการ ประจำปีงบประมาณ
            2555
1.1.6.4   สรุปรายงานการประชุม
            งานประเมินนโยบายแผนงาน
            และโครงการ  คณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยีครั้งที่ 2/2555
            วาระที่ 5.1 สรุปผลการประเมิน
            โครงการ ประจำปีงบประมาณ
            2555
1.1.6.5   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
            วาระที่ 5.4 สรุปผลการดำเนิน
            โครงการต่างๆ ของ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
            ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555
1.1.6.6   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
            วาระที่ 5.1 รายงานสรุปผล
            โครงการประจำปีงบประมาณ
            2555
1.1.6.7   สรุปโครงการประจำปีงบประมาณ
            2555
/
7
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำเพื่อพิจารณา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการ และทำหน้าที่จัดทำผลการประเมินนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ
1.1.7.1   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยีที่ 22/2554 เรื่อง
            แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา
            2554 ฝ่ายประเมินนโยบาย
            แผนงานและโครงการ
 
1.1.7.2   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ที่ 25/2555 เรื่อง
            แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
            ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา
            2555 ฝ่ายประเมินนโยบาย
            แผนงานและโครงการ
1.1.7.3   สรุปรายงานการประชุม
           งานประเมินนโยบายแผนงาน
            และโครงการ  คณะวิทยาศาสตร์
            และเทคโนโลยีครั้งที่  2/2555
            วาระที่ 5.1 สรุปผลการประเมิน
            โครงการ ประจำปีงบประมาณ
            2555
1.1.7.4   สรุปรายงานการประชุม
           คณะกรรมการบริหารคณะ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 
           วาระที่ 5.2 รายงานผลการ
           ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
1.1.7.5   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการประจำคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            วาระพิเศษครั้งที่ 1/2555
            วาระที่ 5.9 รายงานผลการ
            ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
/
8
มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
มีการนำผลการพิจารณาจากสรุปโครงการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1.8.1   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมการบริหารคณะ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.3 (ร่าง)
            แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
1.1.8.2   สรุปรายงานการประชุม
            คณะกรรมประจำคณะ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           ครั้งที่ 3/2555 วาระที่ 5.4 (ร่าง)
           แผนปฏิบัติการ ประจำปี
           งบประมาณ 2556
1.1.8.3   แผนปฏิบัติการประจำปี
            งบประมาณ 2556
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
5.00
บรรลุเป้าหมาย

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: