หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

หลักการ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาราชภัฏธนบุรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีปรัชญา และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา กฎหมาย และจุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2   (พ.ศ.2551 - 2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
            ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ คณะกรรมการประจำและผู้บริหารคณะเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกกลุ่มในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ให้บริการและสังคมโดยรวม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วมและมีถ่ายทอดปรัชญาวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ให้บริการและสังคมโดยรวม 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สำนักงานเลขาธิการ  สภาการศึกษา
            2.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
            3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
            4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
            5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                   7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education)
(TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            8.  หลักการอุดมศึกษา
การคิดรอบปี        ใช้ปีงบประมาณในองค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้   จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

 

1.1    กระบวนการพัฒนาแผน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: