หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
 
หลักการ
            การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของคณะจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารคณะจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษาค่าใช้จ่ายที่คณะใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของคณะหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
            5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ
            6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีงบประมาณ
 
ตัวบ่งชี้ (สกอ.) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: