หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
หลักการ
            การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นคณะจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละคณะ และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
            1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
 
การคิดรอบปี        ใช้ปีการศึกษา ในองค์ประกอบที่ 6
 
ตัวบ่งชี้ สกอ. จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
            6.1.1 ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
            10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
            11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: