หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 98 :องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
98.1 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
þ
 
5.00
-
-
98.2 สมศ.
5.00
มีการดำเนินกิจกรรม
ครบ 3 ด้าน
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 98
 
 
5.00
-
-
 
จุดแข็ง
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัย 3 ดี (3D) ครบทั้ง 3 ด้าน
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัย 3 ดี อย่างต่อเนื่อง

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: