หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 98.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สมศ.) ทั้ง 3 ด้าน

 ตัวบ่งชี้ที่ 98.2             ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สมศ.)   ทั้ง 3 ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้          ผลผลิต
การคิดรอบปี               ใช้ปีการศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1
คะแนน 3
คะแนน 5
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จำนวน 1 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จำนวน 2 ด้าน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครอบทั้ง 3 ด้าน
 
หมายเหตุ :         
            นโยบายมหาวิทยาลัย 3 ดี มีกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่
1)  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
2) กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
3) กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จำนวน 1 ด้าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)  ครบทั้ง 3 ด้าน
98.2.3.1  สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
98.2.3.2  สรุปโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556
98.2.3.3  ผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
98.2.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
þ
2
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จำนวน 2 ด้าน
þ
3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครอบทั้ง 3 ด้าน
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินกิจกรรม ครบ 3 ด้าน
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: