หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 98.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่ 98.1             การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้          กระบวนการ
การคิดรอบปี               ใช้ปีการศึกษา
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ ครบทั้ง
5 ข้อ
 
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1
วางแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร  สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคคล
2
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด
3
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4
ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5
กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
วางแผนพัฒนาคณะตามแนว
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวก และบุคคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการกำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  โดยมีคณะ
กรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ในการวางแผนและดำเนินงานตลอด
จนมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านบุคคลในการจัดกิจกรรม
98.1.1.1  แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2556
98.1.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
98.1.1.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 26/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556
98.1.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 20/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนิน
งานโครงการปลูกฝังคุณคุณธรรม จิตอาสา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
98.1.1.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 1636/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
þ
2
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
98.1.2.1  สรุปผลโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
98.1.2.2  ผลการดำเนินงานโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
98.1.2.3  ผลการดำเนินงานโครงการเลือก
ตั้งประธานสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา2557
98.1.2.4  สรุปผลโครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
þ
3
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคณะ/สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ  โดยคณาจารย์และบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งทุกครั้ง
98.1.3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา วาระพิเศษ 2/2557 วาระที่ 4.8  เรื่อง ยาบีไฟว์และดีไฟล์ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
98.1.3.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 73/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
98.1.3.3  สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
98.1.3.4  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
98.1.3.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1713/2556 เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
þ
4
ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานร่วมกับนักศึกษาคณะต่างๆ
และกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนิน
งานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)  เช่น คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
98.1.4.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
98.1.4.2  แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
98.1.4.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 26/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556
98.1.4.4  สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
þ
5
กำกับ ติดตามให้คณะพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาในการกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีการพัฒนาตามนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยนำผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรม
98.1.5.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98.1.5.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำปี
2557 ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5.7เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบาย 3D ในปีการศึกษา 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: