หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 97 :องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ “สมศ.”
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
16.1 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้  5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
16.2 สมศ.
4.50
4.82
þ
 
-
4.82
-
17   สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้  5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
18.1 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้  5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
18.2 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้  4 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 97
 
 
-
4.96
-
 
 
จุดแข็ง
1.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต
2.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม ชุมชน และ
สังคม
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการจัดการจัดกิจกรรม/โครงการที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถชี้นำหรือแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: