หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกคณะ (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่ 18.2          ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกคณะ (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
 
ประเด็นการพิจารณา 18.2 : ข้อ
 
1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
            2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
            4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
            5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
-
ปฏิบัติได้
 1 ข้อ
ปฏิบัติได้
2 ข้อ
ปฏิบัติได้
3 ข้อ
ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  โครงการหรือกิจกรรมที่คณะ/สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะ/มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสำเร็จของโครงการ
            2.  หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากคณะกรรมการประจำคณะ/สภามหาวิทยาลัยที่สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
            3.  รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
            4.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการดำเนินงานของโครงการ
            5.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ :
           1.  มาตรการส่งเสริมของคณะวิชาอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยก็ได้ทั้งนี้ต้องผ่าน    ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            2.  คณะวิชาจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
            3.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะวิชา และแสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
การคิดคะแนน
            1.  กรณีที่คณะวิชามีการดำเนินงานในประเด็นเดียวกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกันมหาวิทยาลัย
            2.  กรณีที่คณะวิชามีการดำเนินงานในประเด็นที่ต่างจากมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะวิชา
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการบริการวิชาการ  โดยแต่งตั้งคณะกรรม
การร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานกำหนดตัวชี้วัด งบ
ประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนิน
งานของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน โดยมีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
18.2.1.1  แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา 2556
18.2.1.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2556
18.2.1.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
18.2.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่20/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
18.2.1.5  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
18.2.1.6  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
18.2.1.7  ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
18.2.1.8  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2/2557 วารที่ 4.3 เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
þ
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
18.2.2.1  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
18.2.2.2  สรุปโครงการปลูกฝังคุณคุณธรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
þ
3
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และอนุรักษ์
พืชท้องถิ่น
18.2.3.1  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา           
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
18.2.3.2  เอกสารการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
þ
4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์พืชท้องถิ่น  รวมทั้งการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
18.2.4.1  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
18.2.4.2  เอกสารการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
o
5
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ไม่มีการดำเนินการ
-
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 4 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: