หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  18           ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ.)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเลือกดำเนินกาประเด็น จากประเด็นชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง    สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นมหาวิทยาลัยพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
            ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยเลือกดำเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1            ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในคณะ (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี               ใช้ปีการศึกษา
 
ประเด็นการพิจารณา 18.1 : ข้อ
 
            1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
            2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในมหาวิทยาลัย
            4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
-
ปฏิบัติได้
 1 ข้อ
ปฏิบัติได้
2 ข้อ
ปฏิบัติได้
3 ข้อ
ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงาน  นโยบายคุณภาพสถาน
ศึกษา 3 ดี  (3D)  ได้แก่  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด และด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  โดยมีการวางแผนการและดำเนินงานตามแผนมีการประเมินพร้อมนำผลการประเมินมาปรับปรุง
 
18.1.1.1  แผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา 2556
18.1.1.2  แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2556
18.1.1.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ 20/2557 แต่งตั้งคณะกรรม
การการดำเนินงาน  โครงการปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
18.1.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
18.1.1.5  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2557
18.1.1.6  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
18.1.1.7  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา
            - วาระที่ 5.6 (9) เรื่องสรุป
              โครงการดำเนินงาน
              โครงการคุณธรรม
              จริยธรรมสร้างจิตสำนึก
              รักษ์ความเป็นไทย
              ส่งเสริมประชาธิปไตย
              และต่อต้านยาเสพติด 
            - วาระที่ 5.6 (10) เรื่อง
              สรุปโครงการดำเนินงาน
              ปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสา
              เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
              ตามแนวหลักเศรษฐกิจ
              พอเพียง 
 
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบาย 3D ปีการศึกษา
2556   โดยบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ100
18.1.2.1  สรุปโครงการปลูกฝังคุณธรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
18.1.2.2  สรุปโครงการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
þ
3
มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และปัญหาสังคมโดยส่วนใหญ่มักเกิดกับเยาวชนโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกของความเป็นไทย และปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม
18.1.3.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่73/2556โครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
18.1.3.2  สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
þ
4
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ชื่อว่าเป็นผู้สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้นักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบาย 3D ปี 2556 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามประชาธิปไตย  การป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา  และการพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
18.1.4.1  สรุปโครงการคุณธรรมจริย
ธรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านยาเสพติด
 
þ
5
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
จากการที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝัง ด้านคุณธรรมจริยธรรม  จิตสำนึกของความเป็นไทย  และปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม  ทำให้นักศึกษาได้รับการยกย่องในระดับชาติ
ได้แก่
- นายสายัณห์ ยะโส   นักศึกษาสาขา
วิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013  จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- น.ส.กรองแก้ว เตชะวณิช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 รอบ  28 กรกฎาคม 2555
- นายเสนีย์  ดวงแก้ว นักศึกษาสาขา
วิชาคหกรรมศาสตร์  ได้รับคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับชมเชย ของระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ
18.2.5.1  สำเนาเกียรติบัตรของ
นายสายัณห์  ยะโส  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
18.2.5.2  สำเนาเกียรติบัตรของ
นายสายัณห์  ยะโส ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย   รางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการ
18.2.5.3  วารสารพิกุลจัน  ฉบับที่ 293 เดือนธันวาคม 2556  หน้า 7  เรื่อง น.ส.กรองแก้ว เตชะวณิช  เข้ารับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
18.2.5.4  สำเนาเกียรติบัตรของ
นายเสนีย์ ดวงแก้ว  ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดี ระดับชมเชยของระดับอุดม
ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: