หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  17            ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย
 
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
 
            1.  มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
            2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
            3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
            4.  ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
            5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นคณะ/มหาวิทยาลัย
            2.  แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
            3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัยที่กำหนด หรือผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
            4.  หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ :         
            1.  เอกลักษณ์ของคณะวิชาอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความ เห็นชอบจากคระกรรมการประจำคณะ
            2.  คณะวิชาจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
            3.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะวิชา และแสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.       บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การคิดคะแนน
            1.  กรณีที่คณะวิชากำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
            2.  กรณีที่คณะวิชากำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะวิชา
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัย โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ มีการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 17.1.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 ประจำปี พ.ศ. 2552 – 2556
 17.1.2  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยา
 ศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-
 2560)
 17.1.3  แผนพัฒนาคุณภาพ
 (Improvement Plan) ปีการศึกษา
 2556
 17.1.4  สรุปรายงานการประชุม
 คณะกรรมการประจำคณะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่
 5.4 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์คณะ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.
 2556-2560)
 17.1.5  แผนปฏิบัติการ ประจำปี
 งบประมาณ  2556
 17.1.6  สรุปรายงานการประชุมคณะ
 กรรมประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 วาระที่
 5.5 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปี
 งบประมาณ 2557
 17.1.7  แผนปฏิบัติการประจำปี
 งบประมาณ 2557
þ
2
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการที่กำหนดทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 17.2.1  สรุปโครงการการประชุมเชิง
 ปฏิบัติการการทำแผนงานการวิพากษ์
 งาน และการประเมินผลงานของคณะ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ แกรนด์
 แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา
 จังหวัดเพชรบุรี
 17.2.2  รายงานการติดตามผลบัณฑิตปี
 การศึกษา 2554 – 2555
 17.2.3  สรุปรายงานการประชุมคณะ
 กรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 5.2
 เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
 17.2.4  สรุปรายงานการประชุมคณะ
 กรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ครั้งที่
 1/2557 วาระที่ 5.5 เรื่องแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 17.2.5  รายงานสรุปผลการประเมิน
 โครงการประจำปีงบประมาณ 2556
þ
3
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติ
งานของคณะ โดยบุคลากรของคณะมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12)
17.3.1  ผลการประเมินตนเองของ
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจำปี 2556
17.3.2  รายงานการติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2554-2555
þ
4
ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/มหาวิทยาลัยและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผล
 การดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
 ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้
 - นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม  
 จริยธรรม เป็นที่พึงพอใจคณะ และผู้ใช้
 บัณฑิต
 - นักศึกษาและบัณฑิตมีทักษะด้าน
 คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและการ
 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
 คณะมีการบริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้สามารถนำไปสร้าง
 รายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน
17.4.1  รายงานการติดตามผลบัณฑิตปีการศึกษา 2554 – 2555
17.4.2  รายงานสรุปผลการดำเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม         
ประจำปีการศึกษา 2556
 
þ
5
ผู้เรียน / บุคลากร / คณะวิชา /มหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
 บุคลากรที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
 ในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับ
 เอกลักษณ์ ดังนี้ 
 - นายสายัณห์ ยะโส  นักศึกษาสาขา
 วิชาคหกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล
 เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิ
 สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
 ประเทศไทย
 - นางสาวกรองแก้ว เตชะวณิช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5รอบ
17.5.1  สำเนาเกียรติบัตรของ
นายสายัณห์   ยะโส   ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
17.5.2  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 293 ธันวาคม 2556 หน้า 7 เรื่อง 1 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: