หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่ 16.2          ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้          ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี              ใช้ปีการศึกษา
 
สูตรการคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
 
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
            1.  ปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            2.  แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
            4.  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
 
หมายเหตุ :
            “1 มหาวิทยาลัย 1 อัตลักษณ์ ” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดย
            1.  คณะวิชาและมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์เดียวกับ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            2.  คณะวิชาจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
            3.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานได้ไว้ใน SAR ของคณะวิชา และแสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้  ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
 
การคิดคะแนน
            1.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
            2.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะวิชา
 
 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2555
รวม
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
538
 
 
 
2.  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน
คน
200
 
 
 
3.  ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตในแต่ละระดับ
คะแนน
4.82
 
 
 
4.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ค่าเฉลี่ย
4.82
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
            ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร. พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.82
 
รายการหลักฐาน
16.2.1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำรวจในปีงบประมาณ ของสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร.
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
4.50
4.82
4.82
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: