หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่ 16.1  ผลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้          ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี              ใช้ปีการศึกษา
 
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
 
            1.  มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยโดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
            3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
            4.  ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
            5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
 
หมายเหตุ :
            1.  คณะวิชาและมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
            2.  คณะวิชาจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
            3.  กรณีที่คณะวิชาดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะวิชา และแสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
 
 
 
การคิดคะแนน
            1.  กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับมหาวิทยาลัย
            2.  กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดกลยุทธ์และแผน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนพัฒนาคณะ  และแผนปฏิบัติการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ    มีการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ     อัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 16.1.1.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีคณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 – 2556
 16.1.1.2  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี (พ.ศ.2556 - 2560)
 16.1.1.3  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
 ปีการศึกษา 2556
 16.1.1.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.4 เรื่อง แผน
 ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (พ.ศ.2556 - 2560)
 16.1.1.5  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
 16.1.1.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่1/2557
 วาระที่ 5.5  เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปี
 งบประมาณ 2557
 16.1.1.7  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2557
 16.1.1.8  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี
 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.5 เรื่อง แผนปฏิบัติ 
 การ ประจำปีงบประมาณ 2557
þ
2
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  16.1.2.1  สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การ
 ทบทวนแผนงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี ณ แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท
 แอนด์สปา  จังหวัดเพชรบุรี
 16.1.2.2  รายงานติดตามผลบัณฑิตปี 2554 - 2555
 16.1.2.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 วิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
 2555 ครั้งที่ 4/2555  วาระที่ 5.2 เรื่อง แผนปฏิบัติ
 การ ประจำปีงบประมาณ 2556
  16.1.2.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี  
 2556 ครั้งที่ 6/2556 วาระที่ 5.2 เรื่องแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ 2557
 16.1.2.5  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี
 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.5 เรื่องแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ 2557
 16.1.2.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.1 เรื่อง
 สรุปผลการประเมิน โครงการ ประจำปีงบประมาณ  
 2556  
 16.1.2.7  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี  
 2557 ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.3 เรื่อง รายงานสรุป
 ผลการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556  
 16.1.2.8  รายงานสรุปผลการประเมิน  โครงการ  
 ประจำปีงบประมาณ 2556  
 16.1.2.9  สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557  
þ
3
ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.43) และการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้
บริการของคณะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89)
16.1.3.1  รายงานผลการประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาและกลุ่มวิชา
16.1.3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
16.1.3.3  รายงานการติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 – 2555
þ
4
ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้
- นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่พึงพอใจคณะ และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.43)
- นักศึกษาและบัณฑิตมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะมีการบริการวิชาการวิชาชีพและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนโดยผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 โครงการของคณะมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58)
16.1.4.1  รายงานการติดตามผลบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 – 2555
16.1.4.2  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
16.1.4.3  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 
           
 
þ
5
ผู้เรียน / บุคลากร / คณะ/มหาวิทยาลัย ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
- นายสายัณห์ ยะโส ได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
16.1.5.1  สำเนาเกียรติบัตร ของ นายสายัณห์ ยะโส ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: