หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

องค์ประกอบที่ 97 : องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ “สมศ.”

 ตัวบ่งชี้ที่ 16             ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (สมศ.)

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: