หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา :
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
9.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
5.00
 
 
15 สมศ.
4.65
4.66
þ
 
-
4.66
-
 
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก ในการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งในระดับคณะวิชาและสาขาวิชา  อย่างต่อเนื่อง
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: