หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  15            ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุได้ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัดโดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่
 
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยโดยต้นสังกัด(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
หมายเหตุ :
            กรณีของการประเมินระดับคณะวิชา หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาไม่ครบทุกตัวที่กำหนดในระดับมหาวิทยาลัย ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
 
ผลการดำเนินงาน
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR14) ปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   จำนวน 23 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทั้ง 9 องค์ประกอบ เท่ากับ 4.66
 
รายการหลักฐาน
15.1  รายงานการประเมินตนเอง (SAR14)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
ผลการประเมินตนเอง
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
4.65
4.66
4.66
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: