หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 ตัวบ่งชี้ 9.1             ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของคณะ/มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะ/มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย      ต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
            การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
               1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
               2.  มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               3.  มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
               4.  มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               5.  มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
               6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
               7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
               9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
 
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ  
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
5 หรือ 6 ข้อ
มีการดำเนินการ 7 หรือ 8 ข้อ
มีการดำเนินการ    
9 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
            ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกำกับดูแลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
            แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการประกันคุณภาพ และมีคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 ของคณะเป็นแนวทางในการดำเนินการ และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในคณะได้ถือปฏิบัติตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะตั้งแต่ระดับสาขาวิชา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
 
9.1.1.1  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
9.1.1.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2651/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี 2556
9.1.1.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
9.1.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมและแก้ไข)
9.1.1.5  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการ
ศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.1.1.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556
          - วาระที่ 5.2  เรื่อง เป้าหมาย/ผู้กำกับ
            ดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
          - วาระที่ 5.3 เรื่อง การกำหนดระยะ
            เวลาปฏิบัติงานและกิจกรรมงาน
            ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
9.1.1.7  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 798/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้ประสานงานระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.1.8  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 813/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้ประสาน
งานระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.1.9  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 874/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.1.10  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 898/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
2
มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วยคณบดี เป็นที่ปรึกษา   รองคณบดีเป็นประธาน   ประธานหลักสูตรและคณาจารย์เป็นคณะกรรมการ ร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
9.1.2.1  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556
9.1.2.2  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (คู่มือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น.225)
9.1.2.3  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.2.4  แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา2556
9.1.2.5  คู่มือประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
9.1.2.6  ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.2.7  สรุปรายงานการประชุมคณะ กรรมการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 3/2556  วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพ การ
ศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 (SAR13)
9.1.2.8  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556
           - วาระที่ 5.2 เรื่องเป้าหมาย/ผู้กำกับ
             ดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
           - วาระที่ 5.3 เรื่องการกำหนดระยะ
             เวลาปฏิบัติงานและกิจกรรมงาน
             ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
þ
3
มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเพิ่มตัวบ่งชี้ของคณะตาม
อัตลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย “ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย” ดังนี้
-   องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
·     ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1 ระดับความสำเร็จในการผลิตบัณฑิต
-   องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
·     ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จในการวิจัย
-   องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม
·     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริการวิชาการแก่สังคม
·     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ระดับความสำเร็จการสืบสานโครงการพระราชดำริ
9.1.3.1  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
9.1.3.2  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.3.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR14)
          - ตัวบ่งชี้ที่ 2.8.1  ระดับความสำเร็จใน
            การผลิตบัณฑิต
          - ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.1 ระดับความสำเร็จใน
            การวิจัย
          - ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1ระดับความสำเร็จใน
            การบริการวิชาการแก่สังคม
          - ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ระดับความสำเร็จการ
            สืบสานโครงการพระราชดำริ
9.1.3.4  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 
þ
4
มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะและ มหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการควบคุมติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินตนเอง รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของคณะแก่มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ CHE QA Online  โดยนำผลการตรวจประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ  และคณะกรรมการบริหารวิชาการ  เพื่อนำมาพิจารณา ในการพัฒนางานตามภารกิจ  โดยดำเนินงานทุกตัวชี้วัด  ให้พัฒนาจากเดิม เป็นแผนการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
9.1.4.1  รายงานการประเมินตนเอง(SAR 13)
9.1.4.2   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (SAR 13)
9.1.4.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
9.1.4.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556(เพิ่มเติมและแก้ไข)
9.1.4.5  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่798/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้ประสาน
งานระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 813/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในและผู้ประสานงานระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.7  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 874/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.8  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 898/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.9  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง และตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขา
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คำสั่ง
            ที่ 23/2557
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำสั่ง
            ที่ 24/2557
            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
              คำสั่งที่ 25/2557
              - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                คำสั่งที่ 26/2557
              - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                คำสั่งที่ 30/2557
              - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คำสั่งที่
                31/2557
9.1.4.10  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556
         - วาระที่ 5.2 เรื่อง เป้าหมาย/ผู้กำกับ
           ดูแล/ผู้จัดเก็บข้อมูล 
         - วาระที่ 5.3 เรื่อง การกำหนดระยะ
           เวลาปฏิบัติงานและกิจกรรมงาน
           ประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
9.1.4.11  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0563.04/813 ส่งแบบรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 (ระยะ 6 เดือน)
9.1.4.12  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0563.04/214 ส่งแบบรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 (ระยะ 9 เดือน)
9.1.4.13  รายงานข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ
CHE QA Online
9.1.4.14  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.4.15  รายงานการประเมินตนเอง (SAR 14) ระดับสาขาวิชา
9.1.4.16  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2556
þ
5
มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมาปรับปรุงและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ในปีถัดไป
 
9.1.5.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.1 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2555(SAR13)
9.1.5.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (SAR 13)
9.1.5.3  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
9.1.5.4  แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2560)
9.1.5.5  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
9.1.5.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2556
     - วาระที่ 4.15 เรื่อง แผนพัฒนา
       คุณภาพ ปีการศึกษา2556
     - วาระที่ 4.16 เรื่อง รายงานผลการ
       ประเมินตนเอง (SAR 13)
9.1.5.7  แผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556
þ
6
มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ซึ่งประกอบด้วย  รายงานการประเมินตนเอง  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะ และกำหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบตามองค์
ประกอบและตัวบ่งชี้ครบทั้ง  9 องค์ประกอบ
9.1.6.1  หน้าเว็บไซต์คณะ
        - http://scidru.in.th
        - http://www.qascidru.org
9.1.6.2  เว็บไซต์ของสาขาวิชา
           - http://dit.dru.ac.th/foodscience
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             envi/2012  
           - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             tecno/
þ
7
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของคณะ   นำผลการประเมินการเรียนการสอน  และการให้บริการของคณะโดยนักศึกษาและผู้รับบริการมาใช้เป็นข้อเสนอแนะ และข้อมูลในการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนและงานบริการตลอด
จนนำรายงานผลการติดตามบัณฑิตมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เช่น ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และส่วนของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ   ความรู้ความสามารถพื้นฐาน  และคุณธรรมและจรรยา
บรรณในวิชาชีพของบัณฑิต
 
9.1.7.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.7.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมและแก้ไข)
9.1.7.3  ภาพการให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินประกันคุณภาพ ปี 2555 ของนักศึกษา และศิษย์เก่า
9.1.7.4  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ปี 2554
9.1.7.5  รายงานการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี  2554-2555
9.1.7.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานผลการติดตามผลบัณฑิตคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา  2554-2555
9.1.7.7  รายงานสรุปแบบแสดงความคิดเห็นปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2556 (ภายใน-ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
9.1.7.8  ผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
8
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ   และมีกิจกรรมร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและได้มีตัวแทนอาจารย์รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการและกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้คำแนะนำและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อมกับมีกิจกรรมร่วมกัน
 
9.1.8.1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง
9.1.8.2  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9.1.8.3  ภาพการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย (สารประกันคุณภาพฉบับที่ 8 มกราคม 2557 น.5)
9.1.8.4  สรุปโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.8.5  สรุปโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.1.8.6  สรุปโครงการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้
9.1.8.7  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1383/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี
9.1.8.8  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1968/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
9.1.8.9  หนังสือเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1.8.10  ภาพประกอบการวิพากษ์ SAR 14ระดับสาขาวิชา
þ
9
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ภายในระดับคณะ และมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นบทความวิจัย เรื่อง รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศสำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดจนมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นๆ
9.1.9.1  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาระบบ
9.1.9.2  บทความวิจัย เรื่อง รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานตามแนว
ทางสู่ความเป็นเลิศสำหรับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: