หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
8.1
5.00
มีการดำเนินงานครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
 
5.00
-
-
 
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและเป็นไปตามเป้าหมายของแผน  พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ
 
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีแผนในการจัดหารายได้จากภายนอกคณะ เพื่อให้คณะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงต่อไป

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: