หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

 ตัวบ่งชี้  8.1             ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีงบประมาณ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
            3.  มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากร
            4.  มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
            5.  มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
            6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
 3ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
            แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของคณะ/มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์    แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และครอบคลุมพันธกิจของคณะ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 
 8.1.1.1  แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะวิทยา
 ศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.2553 – 2556
 8.1.1.2  แผนปฏิบัติราชการ4 ปี คณะวิทยา
 ศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 – 2556  
 8.1.1.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
 ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำ
 ปีการศึกษา 2555 ฝ่ายบริหารและการจัดการ
 8.1.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ที่ 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา
 ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริหารและการ
 จัดการ
þ
2
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนว
ทางจัดหาทรัพยากรและหลักเกณฑ์
การจัดสรรด้านการเงิน และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยมอบให้ทางสาขาวิชาจัดทำคำของบประมาณมายังคณะ  จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณและวิเคราะห์งบ
ประมาณ  จะจัดทำคำของบประมาณ
ของคณะที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีการประชุมจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์และพิจารณางบประมาณให้แก่คณะ/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา และนำเสนอแผนการจัดสรรงบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
8.1.2.1  เอกสารคำของบประมาณ  ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2556
8.1.2.2  เอกสารแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณ พ.ศ.2556
8.1.2.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 5.1 เรื่อง
แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปี
งบประมาณ 2556
8.1.2.4  แผนการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
þ
3
มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2556 ครบทั้ง 4
พันธกิจ และการพัฒนาคณะและบุคลากร
 
8.1.3.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555 วาระที่ 5.1  เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบ ประมาณ 2556
8.1.3.2  แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1.3.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
þ
4
มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำรายงานทางการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะปีละ 2 ครั้ง  และรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VN CALLER 2.0
 8.1.4.1  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในไตรมาสที่ 1- 4  
 8.1.4.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556  วาระที่ 4.1.2
 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในไตรมาสที่ 3
 (1 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2556)
 8.1.4.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556  วาระที่ 4.1.3
 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ในไตรมาสที่ 4
 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2556)
 8.1.4.4  ระบบ VN CALLER 2.0
þ
5
มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจำแนกตามยุทธศาสตร์และโครงการ รวมทั้งมีการรายงานค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา และรายงานการลงทุนด้านครุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานตามแผนและการตัดสินใจใช้จ่ายเงิน เพื่อให้คณะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
 8.1.5.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556  วาระที่ 4.1.2  
 เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตามโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ 2556  ในไตรมาสที่ 1
 (1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) 
 8.1.5.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556  วาระที่ 4.1.2 
 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตาม
 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในไตรมาส
 ที่ 2  (1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2556) 
 8.1.5.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4/2556  วาระที่ 4.12   
 เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตามโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ 2556 ในไตรมาสที่ 3  
 (1 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2556) 
 8.1.5.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5/2556  วาระที่ 4.5  เรื่อง
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตามโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ 2556 
 8.1.5.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 8.1.5.6  รายงานผลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 8.1.5.7  รายงานผลการลงทุนด้านครุภัณฑ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 8.1.5.8  รายงานการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์
 รายรับรายจ่ายในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2556 
þ
6
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายจัดวางระบบการควบคุมภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภาย
ในของคณะและหน่วยตรวจสอบภาย
ในของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายนอกคณะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 8.1.6.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ที่ 25/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
 ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปีการศึกษา 2555 ฝ่ายการควบคุมภายใน
 8.1.6.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
 ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายการควบคุมภายใน
 8.1.6.3  เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน   
 http://dit.dru.ac.th/home/025/index.php
 8.1.6.4  รายงานแบบ ปย.01 , ปย.02
 8.1.6.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
þ
7
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารคณะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงิน
 8.1.7.1  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 8.1.7.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4/2556  วาระที่ 4.1
 เรื่องเร่งรัดการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
 และงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 8.1.7.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5/2556  วาระที่ 4.5
 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินจำแนกตาม
 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556 
 8.1.7.4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 บริหารคณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 4/2556  วาระที่ 5.4 เรื่อง
 การทบทวนแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ.2556
 8.1.7.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 8.1.7.6  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.1.3 เรื่อง
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2556  ในไตรมาสที่ 4
 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2556)
 8.1.7.7  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 ประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประจำปี 2557 ครั้งที่1/2557 วาระที่ 5.6 เรื่อง 
 แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
 2557
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: