หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
7.1
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
7.2
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
7.3
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
7.4
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7
 
5.00
 
 
12 สมศ.
-
 
 
 
-
 
-
13 สมศ.
4.25
4.41
þ
 
-
4.41
-
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีภาวะผู้นำให้ความสำคัญกับการ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการประเมินผู้บริหารทุกระดับ  เห็นความสำคัญของการพัฒนาคณะไปสู่องค์กรเรียนรู้และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริหารจัดการของคณะในด้านต่างๆ มีความคล่องตัวและทันสมัยขึ้น

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: