หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะวิชา (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  13            การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะวิชา (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตาม แผนกลยุทธ์และแผน
ปฏิบัติงานประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรม
การประจำคณะ ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
 
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจำคณะ แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            2.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กำหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            3.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นมติคณะกรรมการประจำคณะ
            4.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจำคณะ แต่งตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น
            5.  รายงานสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ :
            1.  ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
            2.  ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน
คะแนนประเมินผลคณบดีโดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้คะแนน 4.01
คะแนนประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารจากคณะกรรมการประจำคณะ   ได้คะแนน   4.81
 
รายการหลักฐาน
13.1      ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
4.25
4.41
4.41
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: