หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่

 ตัวบ่งชี้ 7.4             ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
            2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
                        - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
                        - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
            3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
            4.  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
            5.  มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
            6.  มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
            หมายเหตุ :  1. คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของคณะ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลการประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
                        1.1  มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
                        1.2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
                        1.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่ อย่างรุนแรง”
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 หรือ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
มีการดำเนินการ
 6 ข้อ
 
หมายเหตุ :  หากมีคณะวิชาใดคณะวิชาหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
            การไม่เข้าข่ายที่ทำให้ผลการะประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
            1.  สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน
            2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของมหาวิทยาลัย
            3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า”
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดย  มีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556  ที่มีผู้บริหารของคณะ และผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
มีการดำเนินการจัดการทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของคณะและทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของคณะ
7.4.1.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
7.4.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556  (เพิ่มเติมและแก้ไข ) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
7.4.1.3  คู่มือการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.1.4  ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.4.1.5  แผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556
þ
2
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน  ตามบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประชุมวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
7.4.2.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) แบบกำหนดประเมินความเสี่ยง  ประจำปีการศึกษา 2556
7.4.2.2  แบบการประเมินความเสี่ยง          
 ประจำปีการศึกษา 2556
 
þ
3
มีการประเมินโอกาสและผล
กระทบของความเสี่ยง และจัด
ลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง แล้วจัดระดับความเสี่ยง  ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
7.4.3.1  แบบการประเมินความเสี่ยง            ประจำปีการศึกษา 2556 
7.4.3.2  ผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556
 
þ
4
มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการนำผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 และดำเนินการตามแผน
7.4.4.1  สรุปรายงานการประชุม  คณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.4              เรื่อง (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง 
ปีการศึกษา 2556 
7.4.4.2  แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 
7.4.4.3  แบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 (ระยะ 6 เดือน)
þ
5
มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนิน
งานตามแผน  และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
7.4.5.1  สรุปรายงานการประชุม  คณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.1 เรื่อง การติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 
7.4.5.2  แบบติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556 
7.4.5.3  สรุปรายงานการประชุม  คณะกรรม
การประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557  วาระที่ 5.1              เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีการศึกษา 2556 
þ
6
มีการนำผลการประเมิน และข้อ
เสนอแนะจาก  คณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการนำผลการประเมิน และข้อ
เสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีการศึกษา 2557
7.4.6.1  สรุปรายงานการประชุม คณะกรรม
การประจำคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557  วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีการศึกษา 2556 
7.4.6.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารความเสี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557  
          - วาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่าง) การประเมิน
            ความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557
          - วาระที่ 5.4 เรื่อง (ร่าง) แผนการ
            บริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา
            2557
7.4.6.3  แบบการประเมินความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557 
7.4.6.4  แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: