หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 ตัวบ่งชี้  7.3            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ การวางแผนระดับคณะ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
            1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
           2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
            3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
            4.  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
            5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.  2557 มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานผู้รับผิดชอบ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
7.3.1.1  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557
7.3.1.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556  ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
þ
2
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนิน
งานประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจร่วมกับมหาวิทยาลัยคือ  ระบบบริหารทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนการสอน   ระบบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานด้านการเงินและงบ
ประมาณของแผนงานโครงการต่างๆ  และนำสารสนเทศที่ได้จากระบบมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานและการตัดสินใจของผู้บริหารคณะด้วย   นอกจากนี้คณะยังมีระบบฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลพร้อมคู่มือการใช้ระบบห้องสารนิเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว  และมีการใช้ระบบ  CHE QA online  ในการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ รวมถึงมีเว็บไซต์คณะ / ฝ่ายงานวิจัยและสร้างสรร/สาขาวิชา เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น
7.3.2.1  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
             - http://mis.dru.ac.th/vncaller/
           - http://reg.dru.ac.th/login.asp
           - http://dit.dru.ac.th/libraryst/
             home/index.php
7.3.2.2  คู่มือการใช้ระบบห้องสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.3.2.3  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail
7.3.2.4  ระบบ  CHE QA online
7.3.2.5  เว็บไซต์สาขาวิชา
           - http://dit.dru.ac.th/foodscience
           - http://dit.dru.ac.th/home/
                envi/2012   
           - http://dit.dru.ac.th/homeecon/
           - http://dit.dru.ac.th/home/
             tecno/
7.3.2.6  เฟสบุ๊คคณะ
https://www.facebook.com/scienc.dru
þ
3
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
7.3.3.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 10/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
7.3.3.2  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2556
þ
4
มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในปี 2556 มาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในปี 2557
7.3.4.1  การประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 5.1 เรื่อง แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2557  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
þ
5
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือ
ข่ายของหน่วยงานภายนอก  ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 14) ผ่านระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัย สำหรับการรายงานผลการประเมินตนเองของคณะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  รวมทั้งการส่งข้อมูลนอกหน่วยงาน  เช่น  งบประมาณการวัดผลการเรียนการสอน
7.3.5.1  ระบบ CHE QA Online
7.3.5.2  ระบบ MIS
7.3.5.3  เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://reg.dru.ac.th/registrar/reg2550/
index.asp
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: