หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สถาบันการเรียนรู้

 ตัวบ่งชี้  7.2            การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สถาบันการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้       กระบวนการ
การคิดรอบปี           ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
 
               1.  มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
               2.  กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
               3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
               4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
               5.  มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา             ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)   ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2556  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธ
ศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย โดยมีการกำหนดประเด็นความรู้
    (1) ด้านการผลิตบัณฑิต คือ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ    
    (2) ด้านการวิจัย คือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ร่วมกับนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
7.2.1.1  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556 - 2560)
7.2.1.2  แผนการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร (KM)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
7.2.1.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 82/2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
þ
2
กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในแผน
การดำเนินงาน การจัดโครงการ / กิจกรรมจัดการความรู้
     (1) ด้านการผลิตบัณฑิตกับการใช้เทคโนโลยีสร้างผลงานคือ กลุ่มบุคลากรภายในคณะและภายนอกคณะ /มหาวิทยาลัย 
     (2) ด้านการวิจัยและการสร้างสรร ประจำปี 2556 คือ บุคลากรภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ซึ่งจะพัฒนาความรู้และทักษะไว้อย่างชัดเจน
7.2.2.1  แผนการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากร (KM)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
7.2.2.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.2.3  โครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #5
þ
3
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของ            ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
     (1) การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร เข้าร่วมอบรม และอาจารย์มีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     (2) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย มีการจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #5   เพื่อการจัดการความรู้ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์บุคลากรของคณะฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจได้ ซึ่งมีอาจารย์ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้มาจัดผลงานวิจัยของตนเอง เช่น
 อ.วรรณพร  จิตรสังวรณ์ และ
 อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
7.2.3.1  สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.3.2  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4121901 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของอ.เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร  ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
7.2.3.3  สรุปผลโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #5 
þ
4
มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มี   อยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์  ดังนี้
     (1) เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Android สำหรับผู้เริ่มต้น โดยวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน คือ คุณวุฒิชัย  พรหมบุตร และ ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์  แดงสอาด  มาจัดทำเป็นเอกสารให้ความรู้เผยแพร่  ซึ่ง อ.เสาวนีย์  ปรัชญาเกรียงไกร นำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา 4121901 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
     (2) เอกสารทางวิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัยวิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #5
     (3) คู่มือการจัดทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดทำผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
7.2.4.1  คู่มือการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ Android สำหรับผู้เริ่มต้น
7.2.4.2  เว็บไซต์บริการวิชาการ เอกสารคู่มือการอบรม https://sites.google.com/site/technologydru/coding-android
7.2.4.3  คู่มือการจัดทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.4.4  เล่มบทคัดย่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Dhonburi Science & Tech Research #5
7.2.4.5 เว็บไซต์บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
https://sites.google.com/site/technologydru/research-5-1
 
þ
5
มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบ
การณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบ
การณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงดังนี้
     (1) อ.เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติ
การ Android  สำหรับผู้เริ่มต้น
มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอนให้กับนักศึกษารุ่น 53 กลุ่ม 35 และ 36   นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงาน จำนวน  1 เรื่องที่นำเสนอบนระบบปฏิบัติการ Android  และมีผลงานที่พัฒนาโดยนำเทคโนโลยีเว็บไซต์มาพัฒนาผลงาน จำนวน  4  เรื่อง
     (2) คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิจัย Dhonburi Science & Tech Research #5    มีการนำความรู้ในโครงการมาต่อยอดเพื่อการจัดทำผลงานวิจัยและนำผลมาใช้กับการเรียนการสอน
7.2.5.1  ผลงานของนักศึกษา
           - ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนของ
             นักเรียนอนุบาล
           - ระบบเว็บไซต์ธรรมะเซ็นเตอร์
           - ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
           - ระบบสนทนาภายในองค์กร
7.2.5.2  สัญญาการทำวิจัย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดน้ำคลองลัดมะยม
7.2.5.3  บันทึกข้อความ เรื่อง ข้อมูลรายชื่อที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2557
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: