หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ตัวบ่งชี้ 7.1              ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนิดของตัวบ่งชี้        กระบวนการ
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นๆ หากคณะกรรมการประจำคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้มหาวิทยาลัยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
               1.  คณะกรรมการประจำคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
               2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               3.  ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังบุคลากรในคณะ
               4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจ ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
               5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเต็มตามศักยภาพ
               6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมายเหตุ :
            หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
               7.  คณะกรรมการประจำคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 หรือ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 หรือ
 5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
 
 
 
นิยามศัพท์
            การให้อำนาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ อาทิ ความโปร่งในตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
            หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
            1)  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
            2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
            3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
            4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
            5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
            6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
            7)  หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
            8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
            9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ
            10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
คณะกรรมการประจำคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน     และมีการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
 คณะกรรมการประจำคณะ และ
 คณะกรรมการบริหารคณะปฏิบัติ
 หน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของ
 มหาวิทยาลัยที่กฎหมายกำหนดครบ
 ถ้วน  มีการประเมินตนเองตาม
 หลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า  และมี
 การเปิดเผยประวัติของคณะ
 กรรมการต่อสาธารณะชน
7.1.1.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2550
7.1.1.2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 2491/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.1.3  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ 631/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.1.4  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.1.5  แบบการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจำปี 2556
7.1.1.6  ผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประจำปี 2556
7.1.1.7  ภาพถ่ายบอร์ดแนะนำประวัติของคณะกรรมการประจำคณะ
þ
2
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์   มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการประจำคณะและบุคลากรในคณะทุกระดับรวมทั้งบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการแล้วถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการลงสู่บุคลากรทุกระดับในคณะ    นอกจากนี้คณะยังมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และมีการนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบงานทะเบียน เป็นต้น เพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.2.1  รายงานสรุปแบบแสดงความคิดเห็นปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 (ภายใน – ภายนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
7.1.2.2  แผนยุทธ์ศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556 – 2560)
7.1.2.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
7.1.2.4  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
7.1.2.5  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2557 ครั้งที่  1/2557  วาระที่ 5.4 เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556–2560)
7.1.2.6  สรุปรายงานการประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่1/2557  วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนยุทธ์ศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556–2560)
7.1.2.7  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2555 – 2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.2.8  แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี  2556
7.1.2.9  เว็บไซต์
           - http://mis.dru.ac.th/vncaller/
           - http://dit.dru.ac.th/
             research_science
7.1.2.10  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557  วาระที่ 5.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ  2556
þ
3
ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่
มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนิน
งานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังบุคลากรในคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่เหลือ และแจ้งให้กับบุคลากรของคณะรวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีรายงานประจำปีที่แสดงถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะในรอบปีการศึกษา 2556
7.1.3.1  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา  2556 ฝ่ายบริหารและการ
จัดการ
7.1.3.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่ 80/2556 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี
การศึกษา 2556 (เพิ่มเติมและแก้ไข)  ฝ่าย
บริหารและการจัดการ
7.1.3.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การประจำคณะ   คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2/2556
วาระที่ 4.1.3 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 4  
(1 กรกฎาคม2556– 30 กันยายน 2556)
7.1.3.4  สรุปรายงานการประชุมกรรมการ 
บริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 5/2556 วาระที่ 5.1 เรื่อง แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2557
7.1.3.5  บันทึกข้อความที่ ศธ 0563.04/ 671
เรื่อง  การส่งสรุปผลโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.1.3.6  บันทึกข้อความที่ ศธ 0563.04/526
เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ของคณะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
7.1.3.7  บันทึกข้อความที่ ศธ 0563.04/527
เรื่อง ขอเร่งรัดการดำเนินโครงการ  ประจำปี
งบประมาณ 2556 (ไตรมาสที่ 4)
7.1.3.8  รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
þ
4
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจ ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะเพื่อเป็นกระจายอำนาจตามความเหมาะสมโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ    คณะกรรมการวิชาการ
รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน   ประธานหลักสูตร   ผู้ประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษา  หัวหน้ากลุ่มวิชากรรมการ พี่เลี้ยง  เหล่านี้เป็นการให้อำนาจการตัดสินใจตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารจัดการภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ภายในคณะ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้  จากการประชุมกรรมการชุดต่าง ๆรวมทั้งโดยผ่านทางกล่องความคิดเห็นและเฟสบุ๊คเป็นต้น
7.1.4.1  คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
           - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              693/2556 เรื่อง การแต่งตั้ง
              รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงาน
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              2491/2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะ
              กรรมการประจำคณะ
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              631/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
              กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
              และเทคโนโลยี
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              1870/2553 เรื่อง การแต่งตั้ง
              ประธานหลักสูตร
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              48/2553 เรื่อง การแต่งตั้งประธาน 
              หลักสูตร
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่  
              2928/2556 เรื่อง การแต่งตั้ง
              ประธานหลักสูตร
            - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
              694/2557 เรื่อง การแต่งตั้ง
              ประธานหลักสูตร
           - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
             238/2557 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการ
             ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
             บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และ
             เทคโนโลยี      
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
            ที่ 873/2557  เรื่องแต่งตั้งรักษาการ
            ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสากรรม
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            2348/2556 เรื่อง การปฏิบัติงาน
            ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาค
            ปกติ  ประจำภาคเรียนที่ 1
            ปีการศึกษา 2556
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            112/2557 เรื่องการปฏิบัติงานของ
            อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ
            ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา   
            2556
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            316/2557 เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์
            นิเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
            สิ่งแวดล้อม
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            3074/2556 เรื่อง การแต่งตั้ง
            อาจารย์นิเทศ สาขาวิชาวิทยาการ
            คอมพิวเตอร์
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            3017/2556 เรื่อง การแต่งตั้ง
            อาจารย์นิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี
            สารสนเทศ
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่
            2433/2556 เรื่อง การแต่งตั้ง 
            อาจารย์นิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยี
            อุตสาหกรรม
          - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี ที่ 14/2556 เรื่อง การ
            แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ
          - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยี ที่ 15/2556 เรื่อง การ
       แต่งตั้งกรรมการวิชาการ
     - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยีที่ 22/2556 เรื่องการ
       แต่งตั้งหัวหน้าประกันคุณภาพ
       การศึกษา
     - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยี ที่ 79/2556 เรื่อง
       กรรมการพี่เลี้ยง
     - คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยี ที่ 38/2554  เรื่อง 
       การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา
7.1.4.2  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่ 10/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
7.1.4.3  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่ 80/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
7.1.4.4  กล่องรับความคิดเห็นของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.4.5  เฟสบุ๊คคณะ
https://www.facebook.com/scienc.dru
7.1.4.6 เว็บไซต์คณะ http://www.scidru.in.th
þ
5
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุ
ประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเต็มตามศักยภาพ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมบุคลากรพัฒนางาน  โดยมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุ
ประสงค์ของคณะได้เต็มตามศักยภาพ  และให้ความรู้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา  มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  และการบริหารจัดการงานตามแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา  เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของสาขาวิชา นอกจากนี้คณะยังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งบุคลากรไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องต่าง ๆ
7.1.5.1  คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
7.1.5.2  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
7.1.5.3  คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7.1.5.4  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
7.1.5.5  สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57)
7.1.5.6  โครงการ 5 ส.
 
þ
6
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยคำนึงถึงประโยชน์   ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการประจำคณะ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินงานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการดำเนินงานของคณะในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) หลักประสิทธิผลมีผลการปฏิบัติงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการในงบประมาณประจำปี 2556 ซึ่งมีผลการประเมินโครงการ
2) หลักประสิทธิภาพมีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณโดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาโครงการในปีถัดไป รวมทั้งเอกการคำของบประมาณจากสาขาวิชา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาขาวิชาและบริการดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ด้านการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ
3) หลักการตอบสนอง ได้มีการให้บริการทางวิชาการวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ชุมชน
4) หลักภาระรับผิดชอบผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
5) หลักความโปร่งใส มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีพ.ศ. 2556แก่คณะกรรมการบริหารคณะรวมทั้งผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของสถาบัน
6) หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหาร
งานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงาน
ต่าง ๆนอกจากนี้มีการมีส่วนร่วมในการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7) หลักการกระจายอำนาจ มีการกระจายอำนาจไปสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
8) หลักนิติธรรม ดำเนินงานโดย
ยึดระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เช่นคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย
9) หลักความเสมอภาค เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนิน
งานและมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนมีการประเมินผู้บริหาร และการประเมินบุคลากร และการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนงาน การวิพากษ์งาน และการประเมินผลงานของคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยทั้งหมด
นั้นปฏิบัติการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรทุกฝ่ายของคณะและชุมชน
7.1.6.1  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ  2556
7.1.6.2  รายงานประจำปี 2556 คณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.6.3  สรุปรายงานการประชุมกรรมการ
บริหารคณะประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 5.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ  2556
7.1.6.4  สรุปรายงานการประชุมกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้ง
ที่  5/2556 วาระที่ 5.1 เรื่อง แผนการจัดสรร
งบประมาณประจำปี 2557
7.1.6.5  เว็บไซต์คณะ http://www.scidru.in.th
7.1.6.6  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา
2556
7.1.6.7  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การบริหารคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปี 2556 ครั้งที่ 5/2556 
วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
จำแนกตามโครงการประจำปีงบประมาณ2556
7.1.6.8  เอกสารคำของบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
7.1.6.9  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในไตรมาสที่
1- 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7.1.6.10  รายงานผลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
7.1.6.11  รายงานผลการลงทุนด้านครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 
7.1.6.12  รายงานการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์
รายรับรายจ่ายในอนาคตทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2556
7.1.6.13  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรม
การพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2556
7.1.6.14  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ
จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
7.1.6.15  คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
7.1.6.16  แบบประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.6.17  ผลการประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.1.6.18  รายงานผลการประเมินความสำเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556
7.1.6.19  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจำปี  2556
7.1.6.20  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
7.1.6.21  รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาประจำปีการ
ศึกษา  2556
7.1.6.22  สรุปโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ  การทำแผนงาน การวิพากษ์งาน และ
การประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรินรี
สอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี
7.1.6.23  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 683/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบสัมภาษณ์และวัดแววความเป็นครู นักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบสอง)
þ
7
คณะกรรมการประจำคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณะกรรมการประจำคณะวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะ และผู้บริหารนำผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารไปปรับปรุงการบริหารงาน
7.1.7.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 5.2  เรื่อง (ร่าง) แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
7.1.7.2  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรม
การประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2557  วาระที่ 5.3 เรื่อง ผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
 7.1.7.3  แบบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
7.1.7.4  แผนการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: