หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 6 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
6.1
5.00
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
þ
 
5.00
-
-
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
 
5.00
 
 
10 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
11 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดทำแผนการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแยกออกจากแผนการบริการวิชาการอย่างชัดเจน และมีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบูรณาการควบคู่กับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ปรากฏสู่ภายนอก
                                                                                                                                           
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรมีการจัดสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง    

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: