หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  11            การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
 
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
 
            1.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
            2.  สิ่งแวดล้อมด้านการปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
            3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
            4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
            5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
 2 ข้อ
มีการดำเนินการ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สถานศึกษาดำเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
            2.  โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
            3.  เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความสวยงาม
            4.  รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
            5.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
 
หมายเหตุ :
            1.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
            2.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
            3.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อมไม่สิ้นเปลือง และ  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยมีบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองการทบทวน และปรับปรุงแผนงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาภายในสาขาวิชาร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่ งานมุฑิตาจิตประจำปี 2556    วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันสงกรานต์  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง   การวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
11.1.1  รายงานประจำปีการศึกษา 2556
11.1.2  วารสารพิกุลจัน
          - ฉบับที่ 293 ธันวาคม 2556
          - ฉบับที่ 294 มกราคม 2557
          - ฉบับที่ 296 มีนาคม 2557
 
þ
2
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด          ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีของสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแต่งอย่างมีสวยงาม และมีพนักงานทำความสะอาดประจำชั้น ตลอดจนพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามบริเวณอาคารต่างๆ
 
11.2.1  รายงานผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และคหกรรมศาสตร์ศึกษา ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
11.2.2  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจัดทำ 5 ส.ของนักคอมพิวเตอร์ CS&IT Cleaning Dayครั้งที่ 4
11.2.3  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจัด
ทำ 5 ส. สู่ความปลอดภัยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 2
11.2.4  ระบบกล้องวงจรปิด
11.2.5  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
11.2.6  พนักงานทำความสะอาด
11.2.7  พนักงานรักษาความปลอดภัย
þ
3
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดพื้นที่ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11.3.1  รายงานผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11.3.2  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจัดทำ 5 ส.ของนักคอมพิวเตอร์ CS&IT Cleaning Dayครั้งที่4
11.3.3  สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการจัด
ทำ 5 ส. สู่ความปลอดภัยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
þ
4
การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะอย่างสม่ำเสมอ
11.4.1  รายงานประจำปีการศึกษา 2556
11.4.2  ภาพ
- ภาพบริเวณหน้าห้องสำนักงานคณะ
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ภาพสถานที่นั่งพักผ่อน
- ภาพห้องสมุดคณะ
- ภาพลานพิกุลจัน
- ภาพห้องละหมาดอาคาร 5 ชั้น 2
- ภาพห้องนั่งสมาธิอาคาร 6 ชั้น 4
- ภาพห้องศิลปวัฒนธรรม
- ภาพหอเกียรติยศ
11.4.3  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
11.4.4  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
þ
5
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของคณะ โดยบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบริการของคณะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70)
11.5.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556
11.5.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2556
11.5.3  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2556    
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
5.00
R
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: