หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  10            การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจำต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
 
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
 
            1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
            2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            3.  มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
            4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
            5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ           
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
            2.  โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสำเร็จ
            3.  รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
            4.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
            5.  รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
R
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กำหนดตัวชี้วัดงบ
ประมาณ   และผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงาน และมีการประเมินผลสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และมีการประชุมเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป
 
10.1.1  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2556
10.1.2  แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2556
10.1.3  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 
10.1.4  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
10.1.5  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
10.1.6  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 80 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
10.1.7  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 5.12 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2556
R
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดยมี 5 โครงการจากทั้งหมด 6 โครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปี ร้อยละ 83.33
10.2.1  สรุปโครงการประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน
10.2.2  สรุปโครงการคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักษ์ความเป็นไทยส่งเสริมประชาธิปไตย และต่อต้านยาเสพติด
10.2.3  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
10.2.4  สรุปโครงการประกวดการประกอบอาหารคาว“เมนูไข่”
10.2.5  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทาง
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร : การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
10.2.6  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2556    
R
3
มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
10.3.1  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556-2560)
10.3.2  แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2556
10.3.3  สรุปโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555
10.3.4  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2556
10.3.5  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
R
4
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก โดยนักศึกษา และผู้เข้า
ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 
10.4.1  สรุปโครงการประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน
10.4.2  สรุปโครงการประกวดการประกอบอาหารคาว“เมนูไข่”
10.4.3  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทาง
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร : การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
10..4.4  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
10.4.5  สรุปโครงการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการและการจัดนิทรรศการ (Computer Science & Art)  ครั้งที่ 3
http://dit.dru.ac.th/home econ/
R
5
ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการยกย่องในระดับชาติ จากรางวัล Special prize จากงานโครงการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สดครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา
10.5.1 รางวัล Special prize
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: