หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้  6.1               ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้          กระบวนการ
การคิดรอบปี               ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
            1.  มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
            2.  มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
            3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
            4.  มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
            5.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
            6.  มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
 1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 หรือ
 6 ข้อ
 
นิยามศัพท์
            ระบบและกลไก
            ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
            กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
            หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน กำหนดตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
6.1.1.1  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2556-2560)
6.1.1.2  แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
6.1.1.3  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
6.1.1.4  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
6.1.1.5  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2556
6.1.1.6  แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
6.1.1.7  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 10 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
6.1.1.8  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 80 /2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
6.1.1.9  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 วาระที่ 5.12 เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
þ
2
มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน และคณะยังมีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 
6.1.2.1  แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
6.1.2.2  แผนงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
6.1.2.3  ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
             - http://www.scidru.in.th/
           - http://www.scidru.in.th/
6.1.2.4  คำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
           - วิชา 0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
           - วิชา 4133214 ระบบสารสนเทศทาง
             ภูมิศาสตร์
6.1.2.5  สรุปโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
      - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) รายวิชา
        4552105 การแกะสลักผักและผลไม้
      - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3)รายวิชา
        4141501 ศิลปะในงานคหกรรม
        ศาสตร์
6.1.2.6  สรุปโครงการประกวดมาลัยสานสัมพันธ์อาเซียน
           - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3)รายวิชา 
             4551101 งานดอกไม้สดและใบตอง
6.1.2.7  สรุปโครงการประกวดการประกอบอาหารคาว“เมนูไข่”
           - รายละเอียดรายวิชา  (มคอ. 3)  
             รายวิชา 4512206 อาหารไทย
6.1.2.8  สรุปโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทาง
ด้านเทคโนโลยีการอาหาร : การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทย
      - รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา
        5073302 รายวิชากฎหมายอาหาร
        และการสุขาภิบาลโรงงาน
6.1.2.9  สรุปโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
           - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) รายวิชา
             4061101 วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
           - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) รายวิชา
             4063409 วิชาสิ่งแวดล้อมกับการ
             พัฒนา
6.1.2.10  ภาพผลงานนักศึกษาการจัดนิทรรศการ Computer Science & Artครั้งที่ 3
       - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3)รายวิชา
         4121901 วิชาการสัมมนาวิทยาการ
         คอมพิวเตอร์
6.1.2.11  รายงานผลการอบรมศิลปะไทยสำหรับชาวต่างชาติครั้งที่ 2
             - รายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3)
               รายวิชา 4552105 การแกะสลักผัก
               และผลไม้
6.1.2.12  รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พี่สอนน้อง”
            - ภาพกิจกรรมการอบรมการแกะสลัก
              ผักและผลไม้
6.1.2.13  สรุปโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
6.1.2.14  วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 293 เดือนธันวาคม 2556  
þ
3
มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ วารสารพิกุลจัน เว็บไซต์ เฟสบุ๊คของสาขาวิชา คณะ  และรายงานประจำปี
 
6.1.3.1 ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2556
6.1.3.2 เว็บไซต์
           - http://arc.dru.ac.th/pikuljan
          - http://www.scidru.in.th/gallery
          - http://dit.dru.ac.th/home econ/
          -  https://sites.google.com/site
           /computerdru    
           informationdru
         - http://dit.dru.ac.th/home/
6.1.3.3 เฟสบุ๊คสาขาวิชา
           - http://www.facebook.com/
          - http://www.facebook.com/
           - ฉบับที่ 293  เดือนธันวาคม 2556
           - ฉบับที่ 295 กุมภาพันธ์ 2557
6.1.3.5  รายงานประจำปีการศึกษา 2556
þ
4
มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการสรุปผลจากการดำเนินโครงการ มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการ นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลความสำเร็จจากการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้รับจากรางวัลที่ได้เข้าร่วมการประกวดงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.1.4.1  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2556
6.1.4.2  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6.1.4.3  รายงานประจำปีการศึกษา 2556
6.1.4.4  รางวัล special prize ในการประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด ครั้งที่ 15  ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว  ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
6.1.4.5  ภาพรางวัลชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู
6.1.4.6  ภาพรางวัลชนะเลิศตกแต่งเทียนพรรษา
6.1.4.7  ภาพและเกียรติบัตรรองชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
6.1.4.8 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 5) รายวิชา 4551101 งานดอกไม้สดและใบตอง 
þ
5
มีการนำผลการประเมินไปปรับ
ปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำผลการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านมาไปปรับปรุง และบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2557
 
6.1.5.1  สรุปผลข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. และ สกอ. 
6.1.5.2 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
6.1.5.3  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2556
6.1.5.4  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6.1.5.5  แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
o
6
มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
-
-
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: