หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา

  

สรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
 
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตามเกณฑ์
þ (บรรลุ)
ý
(ไม่บรรลุ)
สกอ.
สมศ.
คณะ
5.1
5.00
ดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
5.2
5.00
ดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
5.00
-
-
5.2.1 อัตลักษณ์
5.00
ดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
-
-
5.00
5.2.2 อัตลักษณ์
5.00
ดำเนินการครบทุกข้อ
þ
 
-
-
5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
 
5.00
-
5.00
8 สมศ.
5.00
66.67
þ
 
-
5.00
-
9 สมศ.
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
þ
 
-
5.00
-
 
จุดแข็ง
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร สถานที่ งบประมาณ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บริการวิชาการแก่สังคม ส่งผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยได้                                       
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรกำหนดแนวทางการบูรณาการงานทางวิชาการแก่สังคมให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการเข้าถึงชุมชน รอบ ๆ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: