หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ที่  8             การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.)
ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน หรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนา หรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตำรา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น
            การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
                        1.  การพัฒนาการเรียนการสอน
                        2.  การพัฒนาการวิจัย
                ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จำเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน
 
สูตรการคำนวณ
 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
X  100
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่คณะ/สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เกณฑ์การประเมิน
            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจำได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตำรา หรืองานวิจัย ขยายผลนำไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนำไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่
            2.  โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้
            3.  การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งการประเมินในระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย
 
ผลการดำเนินงาน
 
โครงการบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยจำนวน 10 โครงการ
X  100
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ
รายการหลักฐาน
             8.1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
             8.2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2556
             8.3 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
             8.4 สัญญารับทุนวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นและการพัฒนารูปแบบสังคมคาร์บอนต่ำของชุมชน
             8.5 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 5073301 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
             8.6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 5581703 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
             8.7 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน
             8.8 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4063405 การควบคุมมลพิษ
             8.9 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4063203 ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
             8.10 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4064403 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
             8.11 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 5574601 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
             8.12 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 4121901 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
66.67
5.00
þ
 
 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: