หน่วยประกันคุณภาพ

พิมพ์หน้านี้

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)

 ตัวบ่งชี้ที่  9             ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลผลิต / ผลลัพธ์
การคิดรอบปี            ใช้ปีการศึกษา
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
            โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
 
ประเด็นการพิจารณา : ข้อ
1.  มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
            2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
            4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
            5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข้ง  
 
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน  1
คะแนน  2
คะแนน  3
คะแนน  4
คะแนน  5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
 3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
            1.  แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
            2.  รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
            3.  ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นำหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
            4.  ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
            5.  “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดำเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
            6.  “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดำเนินงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
            7.  “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
 
หมายเหตุ :
            สำหรับสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
มี
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รายการหลักฐาน
þ
1
มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการคือ
1. มีการวางแผนที่จะทำโครงการ
 2. ดำเนินการโครงการที่วางแผนไว้
3. ตรวจสอบและประเมินผลทุกโครงการ และ
4. ได้มีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในโครงการต่อไป
 
 
 
 
 
 
9.1.1  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
9.1.2  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
9.1.3  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2557 
วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
งบประมาณ 2556
9.1.4  แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ประจำปีการศึกษา 2556
9.1.5  สรุปโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและ
แนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย
9.1.6  สรุปโครงการเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อม
บริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชนช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี  ครั้งที่ 1
9.1.7  สรุปโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ 2
9.1.8  สรุปโครงการสิ่งแวดสัญจรครั้งที่ 10
9.1.9  งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
สดลูกจาก
9.1.10 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชา
การ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่3/2557
วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครง
การบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา2556
þ
2
บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการดำเนินงานโครงการบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแผนงาน ที่ได้กำหนดไว้  และบรรลุผลตามแผนร้อยละ 100
9.2.1  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชา
การ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
3/2557 วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
การศึกษา
þ
3
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
ทำแผนโครงการบริการชุมชนราชบุรีระยะยาวอย่างต่อเนื่อง (2 ปี) เพื่อให้บุคลากรภายในชุมชนหรือองค์กรมีการเรียนรู้และได้นำความรู้ที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมหรือประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจโดยมีวิทยากรที่ชำนาญการเฉพาะด้านคอยให้ความรู้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 
9.3.1  สรุปโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ 1
9.3.2  สรุปโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สียุคใหม่ให้กับชุมชนชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ครั้งที่ 2
9.3.3  สรุปโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและ
แนวทางแก้ปัญหาในประเทศไทย
9.3.4 สรุปโครงการสิ่งแวดสัญจร ครั้งที่ 10
9.3.5 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสดลูกจาก
þ
4
ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
ช่างในชมรมอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดราชบุรี ได้พัฒนาตนเองโดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนากับงานซ่อมบริการเครื่องรับโทรทัศน์สีและติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆทางเว็บไซต์ในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน
9.4.1  เว็บไซต์
9.4.2  ภาพถ่ายช่างในชมรมร่วมวิเคราะห์การซ่อม
เครื่องรับโทรทัศน์สี ของลูกค้าที่มาใช้บริการ
þ
5
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ชุมชนหรือองค์กรได้รับประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมลงสู่ชุมชน และงานวิจัยที่ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในชุมชน และองค์กร
9.5.1 หนังสือขอบคุณจากชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
บรรลุเป้าหมาย
þ (บรรลุ)
ý (ไม่บรรลุ)
5.00
มีการปฏิบัติได้ 5 ข้อ
5.00
þ
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขออภัยค่ะ...กรุณาล๊อกอินก่อนเข้าระบบน่ะค่ะ

[ สำหรับเจ้าหน้าที่ Staff Only ]
User :
Password: